DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37
 
OGŁASZA KONKURS OFERT
na sprzedaż aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 1

Minimalna cena jednostkowa danego sprzętu określona jest w załączniku nr 1.

Dopuszcza  się  składanie  ofert  na  poszczególne  pozycje  w  całości  lub  oddzielnie  na każdą sztukę asortymentu.

Dnia 26.11.2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się wizja lokalna w siedzibie Sprzedającego, w trakcie której będzie można obejrzeć przedmioty sprzedaży.

Upoważnionym do udzielania informacji jest: Specjalista ds. Zaopatrzenia i Transportu – Andrzej  Wójcik  (tel.  25 506  51  51)  oraz  Starszy  Księgowy  –  Mariusz  Morawski (tel. 25 506 51 15) Kryterium  oceny  będzie  zaoferowana  przez  Kupującego  należność  (brutto)  za pozyskany sprzęt.

Oferty  należy  składać  w  kancelarii  na  formularzach  ofertowych  udostępnionych  przez Sprzedającego do dnia 30.11.2015 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

„Konkurs ofert na sprzedaż sprzętu”

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  30.11.2015  r.  o  godzinie  12.00  w  siedzibie  Sprzedającego w  Sekcji  Zaopatrzenia  i  Transportu.  O  wynikach  konkursu  wszyscy  biorący  w  nim  udział powiadomieni zostaną na piśmie w ciągu 7 dni po otwarciu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 (PDF)

Wykaz sprzętu do odsprzedaży (PDF)