DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37

 

 OGŁASZA KONKURS OFERT

na sprzedaż sprzętu medycznego i innego wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Minimalna cena jednostkowa danego sprzętu określona jest w załączniku nr 1 (Excel).

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pozycje w całości lub oddzielnie na każdą sztukę asortymentu.

Dnia 24.01.2017 r. o godz. 11.00 odbędzie się wizja lokalna w siedzibie Sprzedającego, w trakcie której będzie można obejrzeć przedmioty sprzedaży.

Upoważnionym do udzielania informacji jest: Specjalista ds. Zaopatrzenia i Transportu – Andrzej Wójcik (tel. 25 506 51 51) oraz Starszy Księgowy – Mariusz Morawski
(tel. 25 506 51 15)

Kryterium oceny będzie zaoferowana przez Kupującego należność (brutto) za pozyskany sprzęt.

Oferty należy składać w kancelarii na formularzach ofertowych udostępnionych przez Sprzedającego do dnia 27.01.2017 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

Konkurs ofert na sprzedaż sprzętu”

Formularz do pobrania (PDF)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2017 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Sprzedającego
w Dziale Inwestycji i Zakupów. O wynikach konkursu wszyscy biorący w nim udział powiadomieni zostaną na piśmie w ciągu 7 dni po otwarciu ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.