Wszystkich Pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informujemy, że zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1243 z późn. zm.), osobom doświadczającym trudności w komunikacji z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji nasza placówka:

 • Umożliwia korzystanie z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez pacjenta do ułatwienia porozumienia się w załatwieniu jego sprawy. Osobą przybraną może być zarówno członek rodziny jak i znajomy.
 • Udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się przy pomocy środków wspierających komunikowanie się, tj.: pocztę elektroniczną, faks, stronę internetową.
 • Zapewnia dostęp do możliwości korzystania z pomocy tłumacza:
  • PJM – polski język migowy,
  • SJM – system językowo-migowy,

Informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia usług tłumacza jest okazanie do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011r. Nr127, poz. 721 i Nr 171, poz.1016), które jest potwierdzeniem uprawnienia do powyższych świadczeń.

Potrzebę skorzystania ze  świadczenia ze wskazaniem określonej metody komunikowania się prosimy zgłaszać co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w formie:

 • Pisemnej – przesłanie pisma/wypełnionego formularza na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub złożenie go w Kancelarii znajdującej się pod tym samym adresem na parterze obok Poradni Chirurgiczno – Ortopedycznej.
 • Za pomocą następujących środków komunikacji: Pocztą elektroniczną na adres: spzozmm@spzozmm.pl lub Faksem pod nr 25 758 16 66 lub 25 506 51 90

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko, PESEL oraz adres osoby zgłaszającej;
 • Datę i godzinę, w której będzie potrzebowała skorzystać ze świadczenia;
 • Rodzaj sprawy w jakiej zamierza zgłosić się do SPZOZ;
 • Wybraną metodę komunikowania się;
 • Sposób kontaktu ze zgłaszającym w razie potrzeby szybkiego skontaktowania się
  z nim (np. numer telefonu, e – mail, faks).

 

Po otrzymaniu zgłoszenia SPZOZ zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.