Niniejsza strona internetowa jest częścią projektu pod tytułem: e ZOZ- system świadczenia e-usług poprzez wykorzystanie procesów wspomagania zarządzania procesami informacyjnymi i biznesowymi w zakładzie opieki zdrowotnej;. (Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.02.02.00-14-049/08-00 zawarta w dniu 20 października 2010 roku ) współfinansowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza; Działanie 2.2 Rozwój e-usług; Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 573 630,01 PLN z czego: kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 3 887 585,50 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dodatkowe informacje