Dotacje unijne - nagłówek

 PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Tytuł projektu:

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 22.05.2019 r.       
Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2019 r. –  30.06.2021 r.

Cel i zakres rzeczowy projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych. Osiągnięcie celu wpłynie pozytywnie na komfort życia i samodzielność pacjentów DDOM w Mińsku Mazowieckim, zwiększenie poczucia ich godności, a zarazem zmniejszenie ich postępującej niesamodzielności i izolacji społecznej oraz niwelację istniejących barier.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej 150 osób niesamodzielnych, w tym 120 osób powyżej 65 roku życia dla mieszkańców powiatu mińskiego dzięki stworzeniu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim spełniającego wszystkie standardy określone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wartość całkowita projektu:1 357 799,04 zł,    w tym:
Dofinansowanie ze środków UE (EFS): 
Wkład Budżetu Państwa:199 649,76 zł
Wkład własny w projekcie:139 800,00 zł

 

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl