Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim swoim zasięgiem działania obejmuje obszar Powiatu Mińskiego o powierzchni 1 134 km kwadratowych oraz kilka gmin w Powiecie Wołomińskim, o łącznej liczbie ok.140 tys. mieszkańców. Siedziba Dyrekcji SPZOZ znajduje się w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

SPZOZ realizuje zadania związane z zachowaniem zdrowia, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia, promocją zdrowia. Podejmuje także inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

W ramach prowadzonej działalności SPZOZ udziela świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, a w razie obłożnej choroby w miejscu zamieszkania chorego, w miejscu wypadku lub w innym miejscu publicznym w razie nagłego zachorowania.

Zapewnia także świadczenia zdrowotne w Szpitalu Powiatowym, jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia w oddziale stacjonarnym. Sprawuje opiekę w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w miejscu zamieszkania, dokonuje oceny stanu zdrowia ludności oraz określa potrzeby w zakresie ich zaspakajania, a także obejmuje opieką zapobiegawczą populację wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Prowadzi również badania profilaktyczne w miejscu pracy i nauczania, czynne poradnictwo, orzeka o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, prowadzi nadzór sanitarny i zapobiegawczy.

Współdziała też w organizowaniu form opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób), wykonuje badania diagnostyczne, obejmuję pielęgnacją, opieką i rehabilitacją osoby niepełnosprawne.

SPZOZ realizuje świadczenia medyczne w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju:

1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w zakresie:

  • Lekarza POZ,
  • Pielęgniarki POZ
  • Pielęgniarki Szkolnej,
  • Transportu Sanitarnego,
  • Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

2. LECZENIE SZPITALNE – Hospitalizacja,
3. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
4. AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – Kosztochłonna w zakresie:

  • GASTROSKOPIA
  • REKTOSKOPIA
  • TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

5. PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE –MAMMOGRAFIA, CYTOLOGIA
6. LECZENIE STOMATOLOGICZNE,
7. REHABILITACJA LECZNICZA W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH,
8. LECZENIE PSYCHIATRYCZNE I LECZENIE UZALEŻNIEŃ.

Wyżej wymienione świadczenia udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia pacjent ponosi koszt udzielonego świadczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami)