Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną nie przychodź do Przychodni! Zadzwoń na 25 506 53 99 Otrzymasz: e-Receptę, e-Zwolnienie

e-Recepta - Jak to działa?

Źródło: MATERIAŁ EDUKACYJNY MINISTERSTWA ZDROWIA

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-Recepty:

 1. Dokumentem recepty, który wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny jest dokument elektroniczny, widoczny na ekranie monitora w oprogramowaniu gabinetowym. Dokument ten jest podpisywany podpisem elektronicznym (lekarz ma możliwość podpisania e-Recepty certyfikatem ZUS – tym samym, który służy do podpisywania e-ZLA, profilem zaufanym, podpisem osobistym w e-Dowodzie Osobistym lub podpisem kwalifikowanym).
 2. Na 1 e-Recepcie znajduje się 1 lek (1 e-Recepta = 1 lek).
 3. Kilka e-Recept ujmowanych jest w tzw. receptę zbiorczą (pakiet recept).
 4. Każdą e-Receptę, w tym e-Recepty objęte pakietem recept, pacjent może zrealizować w innej aptece.
 5. Pacjent wychodząc z gabinetu lekarskiego może otrzymać:
  • SMS (wysłany z systemu P1), w którym podany będzie 4-cyfrowy kod dostępu – pacjent podaje w aptece kod wraz ze swoim numerem PESEL,
  • e-mail z informacją o wystawionej e-Recepcie w postaci pliku PDF – pacjent udostępnia farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu lub podaje 44-cyfrowy klucz dostępu z pliku PDF (albo 4-cyfrowy kod dostępu z pliku PDF wraz z numerem PESEL). Pacjent może też udostępnić informację o e-Recepcie korzystając z Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel,
  • wydruk informacyjny o wystawionej e-Recepcie – wydrukowany dokument lekarz przekazuje pacjentowi (nie trzeba podpisywać wydruku ani stawiać pieczątek). Farmaceuta sczytuje dane z wydruku i zwraca go pacjentowi.
 6. Żeby otrzymywać powiadomienia o e-Receptach za pomocą SMS-a lub e-maila pacjent musi zaznaczyć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), że chciałby otrzymywać powiadomienia – właśnie SMS-em lub e-mailem. IKP jest dostępne pod adresem pacjent.gov.pl, a do zalogowania się na IKP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego.
 7. Osoba wystawiająca e-Receptę umieszcza na niej dane określone w art. 96a ustawy Prawo Farmaceutyczne. W określonych przypadkach farmaceuta może zrealizować e-Receptę pomimo braku części danych (zgodnie z par. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept).
 8. e-Recepta ważna jest 365 dni, za wyjątkiem e-Recepty: *
  • na antybiotyk (ważność 7 dni),
  • lek odurzający i psychotropowy (ważność 30 dni),
  • na preparat immunologiczny (ważność 120 dni).

* W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept od 1 stycznia 2020 r. osoba uprawniona do wystawiania recept, będzie mogła oznaczyć jej termin realizacji na 365 dni. W przypadku braku tego oznaczenia, e-Recepta nie będzie mogła być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.
W sytuacji gdy lekarz oznaczy termin realizacji recepty na 365 dni, stosowane będą zasady pomniejszania leku określone w art. 96a ust. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
E-recepty ważne 365 dni różnią się od recept ważnych 30 dni, obecnością „daty realizacji do”. W miejscu tym podana jest data, oznaczająca ostatni dzień ważności recepty. „Data realizacji do” znajduje się także na wydruku informacyjnym, jaki otrzymuje pacjent w gabinecie lekarskim (w zależności od oprogramowania gabinetowego).

Z czego składa się wydruk informacyjny e-Recepty?

e-Recepta - wydruk informacyjny

 

e-Recepty – pytania i odpowiedzi:

W razie awarii systemu P1, będzie możliwe wystawianie recept w formie papierowej?
Tak.

Oświadczenie na potwierdzeniu podpisuje się w aptece podczas realizacji recepty (nawet częściowo) czy tylko w specjalnych przypadkach?
Takie oświadczenie jest składane w wyjątkowych przypadkach, kiedy apteka w momencie realizacji recepty nie ma połączenia z systemem P1.

Czy recepta na lek recepturowy będzie elektroniczna?
Leki recepturowe również należy wystawiać na e-Receptę.

Do realizacji e-Recepty można przekazać pacjentowi tylko kod dostępu (bez wydruku potwierdzenia) ?
Tak, zgadza się. Należy poinformować pacjenta o tym, że wraz z kodem dostępu będzie musiał podać w aptece numer PESEL pacjenta, dla którego wystawiono recepty.

Jak długo będzie ważna recepta elektroniczna i czy dotyczy każdego przepisanego leku?
Recepta elektroniczna ważna jest 365 dni od daty wystawienia lub naniesionej na niej daty realizacji „od dnia” za wyjątkiem:

 • recepty na antybiotyk – 7 dni,
 • recepty na preparat immunologiczny – 120 dni,
 • recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1–30 dni.

Terminy określone są w ustawie Prawo Farmaceutyczne (art. 96a ust. 7). Ponadto, rozpoczęte zostały prace legislacyjne w zakresie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept poprzez wskazanie, że ważność e-Recepty powyżej 30 dni (tj. ważność w przedziale 31 dni – 365 dni) dotyczy tylko sytuacji, w której odpowiednie oznaczenie zostanie dokonane przez osobę wystawiającą daną e-Receptę.

AKTUALIZACJA:

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept od 1 stycznia 2020 r. osoba uprawniona do wystawiania recept, będzie mogła oznaczyć jej termin realizacji na 365 dni. W przypadku braku tego oznaczenia, e-Recepta nie będzie mogła być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.
W sytuacji gdy lekarz oznaczy termin realizacji recepty na 365 dni, stosowane będą zasady pomniejszania leku określone w art. 96a ust. 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
E-recepty ważne 365 dni różnią się od recept ważnych 30 dni, obecnością „daty realizacji do”. W miejscu tym podana jest data, oznaczająca ostatni dzień ważności recepty. „Data realizacji do” znajduje się także na wydruku informacyjnym, jaki otrzymuje pacjent w gabinecie lekarskim (w zależności od oprogramowania gabinetowego).

Czy termin ważności recept - 365 dni - dotyczy tylko e-Recept wystawionych po 7 września 2019 r. czy również tych wystawionych wcześniej, ale realizowanych w aptekach po 7 września?
Wydłużony do 365 dni termin ważności e-Recepty nie dotyczy tych recept, które zostały wystawione przed wejściem w życie ustawy tj. przed 7 września 2019 r.
Lekarz/lekarz dentysta może wskazać maksymalną ilość leku na e-Recepcie na 360 dni stosowania, a farmaceuta może wydać na maksymalnie 180 dni stosowania. Kiedy pacjent może się zgłosić po pozostałą ilość leków? Po 180 dniach?
Przepisy nie precyzują odstępu czasu, po upływie którego pacjent może otrzymać pozostałą część leku, aczkolwiek oczywistą intencją ustawodawcy jest, by odstęp czasu był adekwatny do okresu stosowania leku już wydanego.
Czy lekarz może wystawić 12 e-Recept na następujące po sobie okresy stosowania, tak jak to jest dopuszczone w przypadku recept papierowych?
e-Recepty mogą być wystawiane na następujące po sobie okresy stosowania. W odniesieniu do e-Recept, inaczej niż w przypadku recept papierowych, w ogóle nie występuje ograniczenie ilości, tj. można wystawić 12 e-Recept (lub więcej).
Czy będzie możliwość wstawiania daty późniejszej realizacji e-Recepty?
Tak, podobnie jak przy recepcie papierowej, można na e-Recepcie zaznaczyć datę realizacji późniejszą, tj. datę realizacji „od dnia”.
Co z pacjentami zagranicznymi, którzy nie posiadają numeru PESEL? Chodzi o to, co robić, żeby otrzymać e-Receptę, o zakładanie PZ i dostęp do IKP.
Pacjenci nieposiadający numeru PESEL mogą otrzymać e-Receptę, informację o wystawionej e-Recepcie pacjent otrzymuje w formie wydruku informacyjnego.
Czy pacjent 75+ może otrzymać receptę na leki z uwzględnieniem uprawnienia „S” od innego lekarza niż lekarza POZ?
Od 1 lipca 2020 r. pacjenci 75+ będą mogli otrzymać e-Receptę z uwzględnieniem uprawnienia „S” również m.in. od lekarza specjalisty lub przy wypisie ze szpitala.
Czy na e-Recepcie będą uwzględniane zniżki specjalne np. dla honorowego dawcy krwi, kombatanta?
Tak, na e-Recepcie, tak samo jak na recepcie papierowej, można wpisać uprawnienia dodatkowe pacjenta. 
Czy e-Recepty będą wystawiane podczas wizyty domowej?
Tak, jednak jeżeli podczas wizyty domowej lekarz nie będzie miał dostępu do systemu P1, będzie mógł wystawić receptę papierową.

Czy w przypadku wystawienia recepty papierowej np. w trakcie wizyty domowej po wejściu w życie obowiązku wystawiania e-Recept konieczne będzie udokumentowanie, z jakiej przyczyny została wystawiona recepta papierowa a nie e-Recepta?
Nie jest to wymagane.

Czy będzie można wystawiać e-Recepty cyklicznie, na kolejne okresy lecznicze?
Tak.

Czy pacjent może sam wybrać formę dostępu do e-Recepty?
Tak, pacjent otrzymuje informację o wystawionej e-Recepcie w wybrany przez siebie sposób. Jeżeli podał w IKP nr telefonu lub adres e-mail, informację otrzymuje odpowiednio SMS lub e-mailem. Jeżeli pacjent nie podał w IKP numeru telefonu ani e-maila, a także zawsze gdy tego zażąda, otrzymuje wydruk informacyjny.

Czy będzie możliwość podziału recepty na części i zrealizowania ich w różnych aptekach?
Obowiązuje zasada 1 e-Recepta = 1 lek. Jedną e-Receptę z danego pakietu można zrealizować w jednej aptece, a pozostałe e-Recepty dowolnie – w tej samej lub w innych aptekach.

Czy rodzic po zalogowaniu się na IKP ma dostęp do danych dziecka?
Dane dzieci (w wieku do 18 lat) widoczne są na koncie jednego z rodziców, który zgłosił je do ubezpieczenia w ZUS (samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy). 

Skąd wysyłane będą powiadomienia SMS i e-maile o tym, że pacjentowi została wystawiona e-Recepta?
Powiadomienia wysyłane są przez Ministerstwo Zdrowia.

Kto będzie miał dostęp do wystawionej e-Recepty?

Dostęp do e-Recepty posiada:

 1. pacjent, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub poprzez otrzymanie w gabinecie wydruku informacyjnego o e-Recepcie,
 2. farmaceuta – po pobraniu e-Recepty z systemu P1 do realizacji w swoim systemie aptecznym,
 3. lekarz wystawiający e-Receptę,
 4. inni pracownicy medyczni – jeśli spełniają warunki określone w przepisach,
 5. inna osoba upoważniona do tego przez pacjenta w IKP. 
Czy będzie możliwy zwrot leków przez pacjenta w przypadku ich wycofania?
Tak, na dotychczasowych zasadach. 

Czy to prawda, że pacjent może przyjść do apteki z aplikacją, w której ma swoje e-Recepty (inna niż IKP) i apteka ma mu zrealizować e-Recepty?
Pacjenci mają możliwość korzystania z aplikacji mObywatel, poprzez którą można mieć łatwy dostęp do IKP, w tym do informacji o niezrealizowanych e-Receptach. 

ŹRÓDŁO: CSIOZ 

Powiązane:

Przydatne linki:

Skip to content