e-Skierowanie

e-Skierowanie

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-Skierowania:

 1. Brak papierowego dokumentu skierowania. Dokumentem, który wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny jest dokument elektroniczny. Dokument ten jest podpisywany podpisem elektronicznym (certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
 2. Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:
  1. wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę.
  2. SMSa, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL.
  3. e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon / tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.
 3. Od września 2019 do czasu wejścia w życie obowiązku realizacji e-Skierowań – styczeń 2021, w związku ze zmianą ustawy o e-zdrowiu (Dz.U.2019.1590) wydruk informacyjny e-Skierowania będzie jednocześnie standardowym skierowaniem (dotychczasowe „papierowe”) wyłącznie w momencie opatrzenia go podpisem lekarza wystawiającego dane e-Skierowanie.
 4. Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania będzie mógł zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-Skierowania (postać e-Skierowania) jak i w każdej pozostałej (postać tradycyjnego „papierowego” skierowania, w momencie gdy wydruk informacyjny został opatrzony podpisem wystawcy).
 5. W celu otrzymywania danych dostępowych do e-Skierowania za pomocą SMS lub e-mail, pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), ma możliwość zaznaczenia, opcji powiadomień wybranym sposobem. IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl/. Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
 6. Podczas wystawiania e-Skierowania, należy zwrócić uwagę, czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na skierowaniu, faktycznie zostały na nim zawarte, tj.: dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-Skierowanie, dane osoby wystawiającej e-Skierowanie, dane pacjenta oraz dane właściwe dla danego typu skierowania.

Z czego składa się wydruk informacyjny e-Skierowania?

Wydruk e-Skierowania

Wydruk informacyjny nie jest skierowaniem i nie wymaga złożenia podpisu osoby wystawiającej ani opatrzenia go pieczątką.

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej

e-Skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

 • wszystkie Twoje e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta
 • znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Na co można wystawić e-Skierowanie?

e-Skierowanie obejmuje świadczenia medyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. Są to takie świadczenia medyczne jak:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii,
 • leczenie szpitalne,
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ,
 • rezonans magnetyczny,
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,
 • badanie echokardiograficzne płodu,
 • rehabilitację.

Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

 • nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
 • wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
 • jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

e-Skierowanie nie jest wystawiane na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium,
 • programy lekowe,
 • do szpitala psychiatrycznego,
 • do logopedy.

Skierowania nie są wymagane w żadnej formie do:

 • psychiatry,
 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • wenerologa,
 • dentysty.

e-Skierowania – pytania i odpowiedzi:

Skąd wysyłane są powiadomienia SMS i e-mail z danymi dostępowymi do e-Skierowania?
Powiadomienia są wysyłane z Systemu P1. Wiadomości e-mail przychodzą z adresu: SystemP1@p1.csioz.gov.pl, a wiadomości SMS od nadawcy „e-zdrowie”.

Jak przebiega proces wysyłania powiadomień SMS/e-mail?

Powiadomienie SMS/e-mail jest wysyłane po pozytywnym zapisaniu e-Skierowania w Systemie P1 pod warunkiem, że pacjent na swoim koncie IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania powiadomień w danej formie. W przypadku gdy pacjent nie wyraził chęci otrzymywania powiadomień w postaci elektronicznej otrzymuje wydruk informacyjny, na podstawie którego również można zrealizować e-Skierowanie tj. zapisać się na usługę medyczną.

Kto ma dostęp do wystawionego e-Skierowania?

Dostęp do e-Skierowania ma:

 1. Pacjent, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), po uprzednim zalogowaniu się.
 2. Pracownik medyczny, po pobraniu e-Skierowania z systemu P1 w celu jego realizacji.
 3. Osoba wystawiająca e-Skierowanie.
 4. Osoba, która została upoważniona przez pacjenta do dostępu do jego danych medycznych.
 5. Pracownik medyczny, który został upoważniony przez pacjenta do dostępu do jego danych medycznych.
 6. Pracownicy placówki medycznej, w której wytworzone zostało e-Skierowanie, jeżeli dostęp do niego jest niezbędny do prowadzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia.
 7. Lekarz, pielęgniarka lub położna udzielający pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 8. Każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.
Jaka jest procedura postępowania w przypadku zgubienia kodów dostępowych przez pacjenta?

Kody dostępowe znajdują się na wydruku informacyjnym, a także w wiadomości SMS lub e-mail.

W przypadku, gdy pacjent w IKP zaznaczył opcję, że chciałby otrzymywać powiadomienia z danymi dostępowymi do wystawionych e-Skierowaniach w takiej postaci. W przypadku, gdy pacjent zgubi wydruk informacyjny, ale dodatkowo miał włączoną opcję powiadomień np. za pomocą e-mail, może w ten sposób odnaleźć kod dostępowy. Ponadto, kody dostępowe można sprawdzić logując się na IKP.

W ostateczności należy udać się ponownie do lekarza w celu uzyskania nowego wydruku informacyjnego.

Czy wymaganie od pacjenta podania numeru PESEL podczas rejestracji na wizytę jest zgodne z RODO?

Tak. Podstawę prawną wymagania od pacjenta numeru PESEL podczas rejestracji stanowi art. 20 ust. 2a pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym świadczeniobiorca (pacjent) zobowiązany jest udostępnić świadczeniodawcy (podmiot leczniczy) klucz dostępu do skierowania albo kod dostępu oraz numer PESEL, w celu dokonania wpisu na listę oczekujących. Pacjent może wybrać sposób, w jaki przekaże numer PESEL: przekazanie numeru PESEL słownie, okazanie dokumentu zawierającego numer PESEL lub przekazanie numeru PESEL zapisanego na kartce. Placówkom medycznym zaleca się powieszenie komunikatu informującego, że przy okienku rejestracji może przebywać tylko jedna osoba.

Czy pacjent może sam wybrać formę dostępu do e-Skierowania?

Pacjent może skorzystać z 3 kanałów dostępu do e-Skierowania, tj.: wydruku informacyjnego, który otrzyma od lekarza/uprawnionego pracownika medycznego, SMS-a (z kodem dostępowym) lub e-maila (z wydrukiem informacyjnym w postaci pliku w formacie .pdf). W przypadku dwóch ostatnich wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego oraz wprowadzenia stosownych danych (numer telefonu, adres e-mail) do Internetowego Konta Pacjenta.

Jakie informacje na temat e-Skierowań wystawianych przez innych lekarzy otrzyma mój lekarz prowadzący?

Inny lekarz, niż wystawiający, ma dostęp do e-Skierowań pacjenta tylko wtedy, gdy pacjent nada danemu lekarzowi dostęp do swoich e-Skierowań w IKP (Internetowe Konto Pacjenta dostępne pod adresem pacjent.gov.pl). Wyjątkiem jest lekarz POZ który ustawowo otrzymuje dostęp m.in. do pełnej dokumentacji pacjenta w tym do e-Skierowań.

Czy będzie możliwość dołączenia do e-Skierowania dokumentacji medycznej pacjenta np. wyników badań?

System P1 umożliwia wpisanie w część opisową e-Skierowania dowolnych uwag, które wystawiający uzna za istotne, w tym także wyników badań. Natomiast, jeśli będzie taka potrzeba, oryginalne wyniki trzeba będzie dostarczyć podczas wizyty.

Czy e-Skierowanie mogę zrealizować tylko w placówce obsługującej funkcjonalność e-Skierowania?

Tak. Dotyczy to jednak jedynie przypadku gdy otrzymamy wiadomość SMS z kodem. Natomiast jeśli otrzymamy wydruk informacyjny (w okresie przejściowym, do 7.01.2021 sugerujemy takie rozwiązanie) to będzie on umożliwiał realizację zarówno e-Skierowania (jest ono bezterminowe) jak też tradycyjnego skierowania papierowego (w takim przypadku obowiązuje dotychczasowy obowiązek dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni oraz podpisanie wydruku informacyjnego przez lekarza).

Co w przypadku gdy pacjent nie posiada IKP?

Pacjent, który nie aktywował IKP oraz nie podał adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu otrzymuje od osoby wystawiającej e-Skierowanie wydruk informacyjny, dzięki któremu może zrealizować e-Skierowanie.

Jak należy postąpić w przypadku pacjenta nie posiadającego numer PESEL?

W takim przypadku osobie nie posiadającej numer PESEL należy przekazać wydruk informacyjny na podstawie którego pacjent będzie mógł zrealizować e-Skierowanie.

Co w przypadku kontynuacji leczenia?

W tym przypadku e-Skierowanie jest wymagane tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia, nie potrzeba nowego skierowania.

Czy pacjent może mieć kilka e-Skierowań na to samo świadczenie?

Tak, pacjent może otrzymać kilka skierowań na to samo świadczenie. W przypadku gdy pacjent będzie chciał się zapisać na świadczenia finansowane ze środków NFZ, po zapisaniu na dane świadczenie zostanie zablokowana możliwość rejestracji kolejnego takiego samego skierowania, aż do czasu realizacji tego świadczenia. Przez „to samo skierowanie” rozumie się skierowanie wystawione do tej samej poradni z tym samym rozpoznaniem (wg ICD10).

Czy na e-Skierowaniu można odnotować „pilne” (CITO)?

Tak, e-Skierowanie przewiduje nadanie pilności skierowaniu.

Czy można zdalnie wystawiać e-Skierowanie?

Tak. Osoba uprawniona do wystawiania skierowań może wystawić e-Skierowanie zarówno po uprzednim osobistym zbadaniu pacjenta, jak również po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Czy e-Skierowanie wskazuję konkretną placówkę czy rodzaj placówki?

e-Skierowanie tak samo jak było w przypadku skierowań w postaci papierowej wskazuje rodzaj placówki do której musi się udać pacjent np. poradnia kardiologiczna. Pacjent nie jest kierowany do konkretnego podmiotu i sam może zadecydować gdzie chce się zapisać.

Czy mając e-Skierowanie na NFZ mogę je zrealizować w prywatnej placówce?

Wprowadzenie e-Skierowania nie zmienia zasad związanych z zapisywaniem się na świadczenia. Co do zasady skierowania konieczne są do realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W przypadku niektórych świadczeń, skierowanie jest jednak wymagane niezależnie od źródła jego finansowania. Są to badania, które wiążą się z większym ryzykiem dla pacjenta, tj.: badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputerowej.

Czy na e-Skierowaniu można wskazać realizatora świadczenia?

Tak, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 59b. ust. 1 punkt 13. W przypadku gdy lekarz lub inny pracownik upoważniony do wystawiania e-Skierowań wskaże realizatora, wtedy System P1 będzie weryfikował czy podmiot starający się uzyskać dostęp do e-Skierowania jest podmiotem wskazanym przez wystawiającego.  

Jak wygląda proces realizacji e-Skierowania?

W celu rejestracji e-Skierowania pacjent może przekazać dane dostępowe na trzy sposoby:

 1. Przekazując czterocyfrowy kod dostępowy, który otrzymał SMS-em + swój numer PESEL.
 2. Okazując wydruk informacyjny (pracownik może sczytać klucz dostępu albo kod dostępu i numer PESEL).
 3. Okazując otrzymaną na adres poczty elektronicznej informację o wystawionym skierowaniu na ekranie telefonu/tabletu. Pracownik dokonując wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia określa odpowiedni status e-Skierowania w systemie P1 (status: Zarejestrowane), co uniemożliwia jego rejestrację w innej placówce.
Jakie informacje na temat e-Skierowań wystawianych przez innych lekarzy otrzyma mój lekarz prowadzący?

Inny lekarz, niż wystawiający, ma dostęp do e-Skierowań pacjenta tylko wtedy, gdy pacjent upoważni lekarza do dostępu do swoich danych medycznych w IKP (Internetowe Konto Pacjenta dostępne pod adresem pacjent.gov.pl). Wyjątkiem jest lekarz POZ, który z mocy ustawy otrzymuje dostęp do danych medycznych pacjenta, w tym do e-Skierowań, pracownik medyczny który realizuje świadczenie medyczne oraz każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia życia pacjenta.

Czy e-Skierowanie mogę zrealizować tylko w placówce obsługującej funkcjonalność e-Skierowania?

Nie. Od 8 stycznia 2021 roku wszystkie placówki są zobowiązane do obsługi e-Skierowań. Natomiast do tego czasu możliwe będzie zapisanie się na usługę zdrowotną w placówce nie obsługującej e-Skierowanie o ile posiada się wydruk informacyjny opatrzony podpisem osoby wystawiającej e-Skierowanie.Informacja o wystawionym skierowaniu w postaci wydruku, jest równoważna skierowaniu w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia jej podpisem osoby wystawiającej skierowanie – oznacza to, że na tej podstawie skierowanie w postaci elektronicznej może zostać zarejestrowane również przez podmiot, który nie obsługuje funkcjonalności w zakresie e-Skierowania.

W jaki sposób pacjent może uzyskać dostęp do e-Skierowań online?

e-Skierowania dostępne są dla pacjenta w IKP (Internetowym Koncie Pacjenta) pod adresem https://pacjent.gov.pl/. Do IKP można się zalogować pod warunkiem posiadania Profilu Zaufanego lub e-Dowodu. Informacje, jak założyć Profil Zaufany, znajdują się pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

ŹRÓDŁO: CENTRUM E-ZDROWIA

Powiązane: