e-Skierowanie

e-Skierowanie

Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-Skierowania:

 1. Brak papierowego dokumentu skierowania. Dokumentem, który wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny jest dokument elektroniczny. Dokument ten jest podpisywany podpisem elektronicznym (certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym).
 2. Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:
  1. wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę.
  2. SMSa, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL.
  3. e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon / tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.
 3. Od września 2019 do czasu wejścia w życie obowiązku realizacji e-Skierowań – styczeń 2021, w związku ze zmianą ustawy o e-zdrowiu (Dz.U.2019.1590) wydruk informacyjny e-Skierowania będzie jednocześnie standardowym skierowaniem (dotychczasowe „papierowe”) wyłącznie w momencie opatrzenia go podpisem lekarza wystawiającego dane e-Skierowanie.
 4. Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania będzie mógł zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-Skierowania (postać e-Skierowania) jak i w każdej pozostałej (postać tradycyjnego „papierowego” skierowania, w momencie gdy wydruk informacyjny został opatrzony podpisem wystawcy).
 5. W celu otrzymywania danych dostępowych do e-Skierowania za pomocą SMS lub e-mail, pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), ma możliwość zaznaczenia, opcji powiadomień wybranym sposobem. IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl/. Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
 6. Podczas wystawiania e-Skierowania, należy zwrócić uwagę, czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na skierowaniu, faktycznie zostały na nim zawarte, tj.: dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-Skierowanie, dane osoby wystawiającej e-Skierowanie, dane pacjenta oraz dane właściwe dla danego typu skierowania.

Z czego składa się wydruk informacyjny e-Skierowania?

Wydruk e-Skierowania

Nowy wydruk informacyjny e-Skierowania, opatrzony podpisem lekarza, który je wystawił, jest równoważny z dotychczasowym skierowaniem w postaci papierowej, a tym samym, jest podstawą do realizacji świadczenia.

Na co będą wystawiane e-Skierowania?

e-Skierowania będą na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne oraz na wybrane badania diagnostyczne:

 • medycyny nuklearnej,
 • tomografii komputerowej,
 • rezonansu magnetycznego,
 • endoskopowe przewodu pokarmowego,
 • echokardiograficzne płodu,
 • pozytonowej tomografii emisyjnej.

Od momentu wejścia obowiązku wystawiania skierowań w postaci elektronicznej, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej wraz z późniejszymi zmianami, będzie określało które skierowania będą musiały być wystawione w postaci elektronicznej.

Od kiedy e-Skierowanie?

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej.

e-Skierowania – pytania i odpowiedzi:

Skąd wysyłane są powiadomienia SMS i e-mail z danymi dostępowymi do e-Skierowania?
Powiadomienia są wysyłane z Systemu P1. Wiadomości e-mail przychodzą z adresu: SystemP1@p1.csioz.gov.pl, a wiadomości SMS od nadawcy „e-zdrowie”.

Jak przebiega proces wysyłania powiadomień SMS/e-mail?
Powiadomienie SMS/e-mail jest wysyłane po pozytywnym zapisaniu e-Skierowania w Systemie P1 pod warunkiem, że pacjent na swoim koncie IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania powiadomień w danej formie.

Kto ma dostęp do wystawionego e-Skierowania?

Dostęp do e-Skierowania ma:

 1. Pacjent, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP), po uprzednim zalogowaniu się.
 2. Pracownik medyczny, po pobraniu e-Skierowania z systemu P1 w celu jego realizacji.
 3. Lekarz wystawiający e-Skierowanie.
 4. Osoba, która otrzymała pełnomocnictwo.
 5. Pracownik medyczny, któremu nadano dostęp do danych medycznych.
 6. Wszyscy pracownicy placówki medycznej, której nadano dostęp do danych medycznych.
Jaka jest procedura postępowania w przypadku zgubienia kodów dostępowych przez pacjenta?

Kody dostępowe znajdują się na wydruku informacyjnym, a także w wiadomości SMS lub e-mail.

W przypadku, gdy pacjent w IKP zaznaczył opcję, że chciałby otrzymywać powiadomienia z danymi dostępowymi do wystawionych e-Skierowaniach w takiej postaci. W przypadku, gdy pacjent zgubi wydruk informacyjny, ale dodatkowo miał włączoną opcję powiadomień np. za pomocą e-mail, może w ten sposób odnaleźć kod dostępowy. Ponadto, kody dostępowe można sprawdzić logując się na IKP.

W ostateczności należy udać się ponownie do lekarza w celu uzyskania nowego wydruku informacyjnego.

Czy wymaganie od pacjenta podania numeru PESEL podczas rejestracji na wizytę jest zgodne z RODO?

Pacjent jest administratorem swoich danych osobowych. W przypadku rejestracji za pomocą kodu dostępowego podanie numeru PESEL jest konieczne. Pacjent może wybrać sposób, w jaki przekaże numer PESEL: przekazanie numeru PESEL słownie, okazanie dokumentu zawierającego numer PESEL lub przekazanie numeru PESEL zapisanego na kartce.

Czy pacjent może sam wybrać formę dostępu do e-Skierowania?

Pacjent może skorzystać z 3 kanałów dostępu do e-Skierowania, tj.: wydruku informacyjnego, który otrzyma od lekarza/uprawnionego pracownika medycznego, SMS-a (z kodem dostępowym) lub e-maila (z wydrukiem informacyjnym w postaci pliku w formacie .pdf). W przypadku dwóch ostatnich wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego oraz wprowadzenia stosownych danych (numer telefonu, adres e-mail) do Internetowego Konta Pacjenta.

Jakie informacje na temat e-Skierowań wystawianych przez innych lekarzy otrzyma mój lekarz prowadzący?

Inny lekarz, niż wystawiający, ma dostęp do e-Skierowań pacjenta tylko wtedy, gdy pacjent nada danemu lekarzowi dostęp do swoich e-Skierowań w IKP (Internetowe Konto Pacjenta dostępne pod adresem pacjent.gov.pl). Wyjątkiem jest lekarz POZ który ustawowo otrzymuje dostęp m.in. do pełnej dokumentacji pacjenta w tym do e-Skierowań.

Czy będzie możliwość dołączenia do e-Skierowania dokumentacji medycznej pacjenta np. wyników badań?

System P1 umożliwia wpisanie w część opisową e-Skierowania dowolnych uwag, które wystawiający uzna za istotne, w tym także wyników badań. Natomiast, jeśli będzie taka potrzeba, oryginalne wyniki trzeba będzie dostarczyć podczas wizyty.

Czy e-Skierowanie mogę zrealizować tylko w placówce obsługującej funkcjonalność e-Skierowania?

Tak. Dotyczy to jednak jedynie przypadku gdy otrzymamy wiadomość SMS z kodem. Natomiast jeśli otrzymamy wydruk informacyjny (w okresie przejściowym, do 7.01.2021 sugerujemy takie rozwiązanie) to będzie on umożliwiał realizację zarówno e-Skierowania (jest ono bezterminowe) jak też tradycyjnego skierowania papierowego (w takim przypadku obowiązuje dotychczasowy obowiązek dostarczenia skierowania w ciągu 14 dni oraz podpisanie wydruku informacyjnego przez lekarza).

Co w przypadku gdy pacjent nie posiada IKP?

Pacjent nie posiadający IKP może poprosić o wydruk informacyjny dzięki któremu będzie mógł zrealizować e-Skierowanie.

Jak należy postąpić w przypadku pacjenta nie posiadającego numer PESEL?

W takim przypadku osobie nie posiadającej numer PESEL należy przekazać wydruk informacyjny na podstawie którego pacjent będzie mógł zrealizować e-Skierowanie.

Co w przypadku kontynuacji leczenia?

W tym przypadku e-Skierowanie jest wymagane tylko dla wizyt „pierwszorazowych”. W przypadku kontynuacji leczenia, nie potrzeba nowego skierowania.

Czy pacjent może mieć kilka e-Skierowań na to samo świadczenie?

Tak, pacjent może otrzymać kilka skierowań na to samo świadczenie. W przypadku gdy pacjent będzie chciał się zapisać na świadczenia finansowane ze środków NFZ, po zapisaniu na dane świadczenie zostanie zablokowana możliwość rejestracji kolejnego takiego samego skierowania, aż do czasu realizacji tego świadczenia. Przez „to samo skierowanie” rozumie się skierowanie wystawione do tej samej poradni z tym samym rozpoznaniem (wg ICD10).

Czy na e-Skierowaniu można odnotować „pilne” (CITO)?

Tak, e-Skierowanie przewiduje nadanie pilności skierowaniu.

Czy można zdalnie wystawiać e-Skierowanie?

Obecnie zdalne wystawienie e-Skierowania jest niezgodne z prawem.

Czy e-Skierowanie wskazuję konkretną placówkę czy rodzaj placówki?

e-Skierowanie tak samo jak było w przypadku skierowań w postaci papierowej wskazuje rodzaj placówki do której musi się udać pacjent np. poradnia kardiologiczna. Pacjent nie jest kierowany do konkretnego podmiotu i sam może zadecydować gdzie chce się zapisać.

Czy mając e-Skierowanie na NFZ mogę je zrealizować w prywatnej placówce?

Wprowadzenie e-Skierowania nie zmienia zasad związanych z zapisywaniem się na świadczenia. Zmienia się jedynie sposób przekazywania e-Skierowanie (wystarczy czterocyfrowy kod wraz z numerem PESEL). Niektóre placówki prywatne honorują skierowania wystawione w ramach NFZ, ale jeżeli placówka prywatna nie ma podpisanej umowy z NFZ to za takie świadczenia pacjent będzie musiał zapłacić.

Czy na e-Skierowaniu można wskazać realizatora świadczenia?

Tak, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 59b. ust. 1 punkt 13. W przypadku gdy lekarz lub inny pracownik upoważniony do wystawiania e-Skierowań wskaże realizatora, wtedy System P1 będzie weryfikował czy podmiot starający się uzyskać dostęp do e-Skierowania jest podmiotem wskazanym przez wystawiającego.  

ŹRÓDŁO: CSIOZ

Powiązane:

Przydatne linki:

Skip to content