KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie realizacji projektu TOPSOR pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR): w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

 1. Partner jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022r. poz. 1876, z późn. zm.).
 2. Partnerem jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Szpitalnej 37, z którym można kontaktować się listownie lub poprzez adres e-mail: spzozmm@spzozmm.pl.
 3. Beneficjent jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach wskazanych w art. 33a ust.4 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022r. poz.1720, z późn. zm.).
 4. Beneficjentem jest podmiot odpowiedzialny za dostawę, montaż i uruchomienie systemów TOPSOR.
 5. Zapewniając stałe wsparcie nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych, zarówno Partner jak i Beneficjent (Współadministrator) powołuje samodzielnie Inspektora Ochrony Danych.
 6. Partner – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej reprezentowany przez Dyrektora – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub e-mail: iod@spzozmm.pl
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – podanie danych jest niezbędne do realizacji świadczeń medycznych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania nałożonego na SOR, w związku z funkcjonowaniem systemu TOPSOR, w szczególności w zakresie gromadzenia danych w odniesieniu do czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie medyczne oraz procesu segregacji medycznej. Dane zawarte w karcie segregacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tej karty obejmują:
  • dane umożliwiające identyfikację podmiotu leczniczego i komórki organizacyjnej,
   dane umożliwiające identyfikację pacjenta objętego procesem segregacji medycznej i kolejkowania,
  • informacje dotyczące przyjęcia do szpitala, w tym numer księgi głównej i numer księgi oddziałowej,
  • informacje dotyczące stanu zdrowia, tj. całość treści karty segregacji medycznej,
  • dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej wpisu w karcie segregacji medycznej,
  • datę i godzinę zakończenia segregacji medycznej.
 9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 10. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawem w sposób zautomatyzowany w oparciu o system TOPSOR, w którym są przetwarzane dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych w systemie jest elementem wspomagającym personel medyczny w ustaleniu kolejności przyjęcia, uzależnionym od stopnia zagrożenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych służy do ustalenia kategorii zagrożenia w pięciostopniowej skali i określeniu czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych, a także rejestracji i przyjęć.
 11. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po upływie terminów dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.
 12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.