Zarządzenie Nr 108/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 01.12.2021 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu zakładania i prowadzenia stron w mediach społecznościowych oraz stron internetowych należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Link do zarządzenia na BIP


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2021
Dyrektora SP ZOZ z dnia 01.12.2021 r.

Regulamin korzystania z Profilu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na portalu społecznościowym Facebook

§1

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Profilu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, na portalu społecznościowym Facebook, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – rozumie się przez to funpage Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim tj. strona na portalu społecznościowym Facebook działająca pod adresem https://www.facebook.com/spzozmm
  2. Użytkownik – osoba, która korzysta z Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, za pośrednictwem swojego profilu na portalu Facebook, a w szczególności osoba, która dokonała wyboru opcji „Lubię to!” lub zamieściła komentarz na Profilu.
 2. Celem prowadzenia Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim jest dzielenie się informacjami na temat działalności placówki, a także stworzenie możliwości wzajemnej wymiany opinii. Z fanpage’a szpitala korzystać mogą wszyscy zainteresowani użytkownicy sieci internet, którzy posiadają profil na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Użytkownicy korzystający z Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez wejście na Profil SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przez Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptacje go bez zmian i zastrzeżeń. Użytkownik akceptuje, że Profil SPZOZ w Mińsku Mazowieckim znajduje się na portalu Facebook, co oznacza że Użytkownik akceptuje również regulamin tego portalu.
 5. SPZOZ jest zobowiązany zarządzania i administrowania Profilem zgodnie z regulaminem portalu Facebook.

§3

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych tel. (25)506-51-80, e-mail: iod@spzozmm.pl
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane dla prowadzenia Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz działań promocyjnych SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.
 4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkowników to dane osobowe, które zostały przez Użytkowników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Facebook, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla statusu Facebook jako administratora danych osobowych użytkowników portalu Facebook.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 4

 1. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub portalu Facebook.
 2. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści na Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik.
 3. Profil SPZOZ w Mińsku Mazowieckim jest otwarty dla wszystkich, Użytkownicy akceptują, że zamieszczane wpisy będą więc dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników.
 4. Profil SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 5. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, rekomendowane jest zachowanie szczególnej rozwagi podczas korzystania z Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim i nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych. Administratorzy Profilu, ani inni przedstawiciele SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nigdy nie będą prosili o upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy numery kont osobistych, itp.

§ 5

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii, która jest traktowana jako prywatne i subiektywne w danym temacie.
 2. Wszyscy Użytkownicy z powodu nie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zasad określonych niniejszym Regulaminem oraz zasad określonych Regulaminem portalu społecznościowego Facebook mogą zostać zablokowani. Przypadki nieprzestrzegania postanowień Regulaminów o których mowa w zdaniu poprzednim lub przepisów prawa będą też zgłaszane serwisowi Facebook.
 3. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów naruszających niniejszy Regulamin, jak również wszystkich treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z prawem, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Zakazuje się publikacji na Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim:
  1. treści o charakterze homofobicznym, seksistowskim oraz rasistowskim, a także treści nawołujących do prześladowań religijnych;
  2. treści zawierających pornografię lub nagość, a także grafiki o nieuzasadnionej przemocy;
  3. wpisów o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym a także reklamowania alkoholu i wyrobów tytoniowych;
  4. treści łamiących prawo, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminujących;
  5. treści naruszających czyjeś prawa lub w inny sposób naruszających ogólnie obowiązujące prawo;
  6. zakazuje się gromadzenia treści poprzez boty;
  7. publikowania treści obraźliwych dla Pacjentów, Odwiedzających i Pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim a także treści zawierających elementy prześmiewcze, niekulturalne oraz przekleństwa;
  8. wklejania cytatów i wypowiedzi wyrwanych z kontekstu w celu przedstawienia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;
  9. na Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zakazuje się wysyłania spamu;

§6

 1. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim jest otwarty na konstruktywną, rzeczową krytykę i chętnie na nią odpowiemy. Jednakże, jeśli wpisy będą zawierać określenia powszechnie uznawane za obraźliwe np. “to dno” czy “to konował” będą usuwane.
 2. Profil SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nie jest miejscem udzielania porad i świadczeń zdrowotnych. Wpisy z pytaniami tego typu nie doczekają się odpowiedzi lub/i zostaną skasowane.
 3. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z Profilu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz nieupublicznianie żadnych danych wrażliwych zarówno swoich jak i osób trzecich. Próby wyłudzenia danych będą w miarę możliwości technicznych monitorowane i zgłaszane administratorom Facebooka.
 4. Profil SPZOZ w Mińsku Mazowieckim jest miejscem otwartym dla wszystkich, co oznacza, że zamieszczane przez użytkowników wpisy są dostępne dla pozostałych odwiedzających stronę. Prosimy zatem o rozważne podejmowanie decyzji dotyczących upublicznionych na stronie treści. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, aktualność, jakość oraz kompletność informacji dostarczanych przez osoby trzecie.
 5. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad administratorzy strony szpitala w Mińsku Mazowieckim zastrzegają sobie prawo do upominania autorów komentarzy, a także prawo do usuwania wiadomości łamiących powyższe zasady.

§7

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na profilu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ma prawo w każdym czasie zamknąć profil i zakończyć jego działanie. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w związku z zamknięciem profilu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotnym intencjom SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.