Zarządzenie nr 101/2023 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zakładania i prowadzenia stron internetowych należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim”.

Link do zarządzenia na BIP


ZARZĄDZENIE nr 101/2023

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Mińsku Mazowieckim

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zakładania i prowadzenia stron internetowych należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim”.

Na podstawie §11 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz §72 Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 108/2021 z dnia 1.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zakładania i prowadzenia stron internetowych należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim” wprowadza się następujące zmiany:

 1. W §1 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu „Strona na portalu społecznościowym Instagram, znajdująca się pod adresem internetowym https://www.instargram.com/minskaporodowa”.
 2. W §2 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu „Regulamin korzystania z Profilu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na portalu społecznościowym Instagram, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia”.

§ 2

Regulamin korzystania z Profilu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na portalu społecznościowym Instagram, o którym mowa w §1 pkt. 2 stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 15.09.2023r.


15.09.2023r.

Załącznik nr 1

do zarządzenie nr 101/2023

Dyrektora SPZOZ z dnia 19.09.2023 r.

Regulamin korzystania z Profilu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Mińsku Mazowieckim na portalu społecznościowym Instagram

§ 1

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Profilu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim (dalej „SPZOZ”) na portalu społecznościowym Instagram, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Profilu SPZOZ Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Profilu SPZOZ – rozumie się przez to fanpage Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim tj. stronę na portalu społecznościowym Instagram, działającą pod adresem internetowym https://www.instargram.com/minskaporodowa,
  2. Użytkownik – osoba, która korzysta z Profilu SPZOZ za pośrednictwem swojego profilu na portalu Instagram.
 2. Celem prowadzenia Profilu SPZOZ jest dzielenie się informacjami na temat działalności placówki, w szczególności Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, a także stworzenie możliwości wymiany informacji i opinii. Z Profilu SPZOZ korzystać mogą wszyscy zainteresowani Użytkownicy.
 3. Użytkownicy korzystający z Profilu SPZOZ zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Poprzez wejście na Profil SPZOZ Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go bez zmian i zastrzeżeń.
 5. Niniejszy Regulamin pozostaje w zgodzie z postanowieniami Regulaminu portalu społecznościowego Instagram. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulaminu portalu społecznościowego Instagram.
 6. SPZOZ zobowiązany jest do zarządzania i administrowania Profilem SPZOZ zgodnie z regulaminem portalu Instagram.

§ 3

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych: Tel. (25)506-51-80, e-mail: iod@spzozmm.pl
 3. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celach prowadzenia Profilu SPZOZ oraz działań promocyjnych SPZOZ.
 4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkowników to dane osobowe, które zostały przez Użytkowników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Instagram.
 5. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla statusu Instagram jako administratora danych osobowych Użytkowników Instagram.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych.

§ 4

 1. SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Profilu SPZOZ wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub portalu Instagram.
 2. Za skutki działań Użytkownika, m.in. polegających na umieszczaniu komentarzy, opinii i innych treści na Profilu SPZOZ odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 3. Profil SPZOZ jest otwarty i dostępny dla wszystkich.
 4. Profil SPZOZ nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 5. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych rekomenduje się zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z Profilu SPZOZ i nieupublicznianie żadnych wrażliwych danych osobowych, takich jak numer PESEL, numer dowodu osobistego, czy konta bankowego. Pracownicy i przedstawiciele SPZOZ nigdy zwrócą się o przekazanie takich danych za pośrednictwem portalu społecznościowego.

§ 5

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii.
 2. Użytkownik może zostać zablokowany z powodu nieprzestrzegania powszechnie obowiązującego prawa, zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zasad określonych w Regulaminie portalu Instagram. Przypadki nieprzestrzegania postanowień Regulaminów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub przepisu prawa będą zgłaszane portalowi Instagram.
 3. SPZOZ zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów naruszających niniejszy Regulamin lub co do których mogą występować zastrzeżenia co do zgodności co do ich zgodności z przepisami prawa, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Zakazuje się zamieszczania na Profilu SPZOZ treści:
  1. o charakterze homofobicznym, seksistowskim oraz rasistowskim, a także nawołujących do prześladowania na tle religijnym,
  2. o charakterze komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym,
  3. wprowadzających w błąd, złośliwych, wulgarnych, prześmiewczych lub dyskryminujących,
  4. naruszających czyjeś prawa lub w inny sposób naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  5. obraźliwych dla Pacjentów, Odwiedzających i Pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim,
  6. wyrwanych z kontekstu cytatów i wypowiedzi w celu przedstawienia nieprawdziwego wrażenia,
  7. o charakterze spamowym.6

§ 6

 1. SPZOZ jest otwarty na konstruktywną i rzeczową krytykę, jednakże wpisy, o których mowa w §5 pkt. 4 będą usuwane.
 2. Profil SPZOZ nie jest miejscem udzielania porad i świadczeń zdrowotnych. Wpisy z zapytaniami w tym zakresie pozostaną bez odpowiedzi lub będą usuwane.
 3. Wpisy stanowiące próbę wyłudzenia danych osobowych będą w miarę możliwości technicznych SPZOZ monitorowane i zgłaszane administracji portalu Instagram.
 4. SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność oraz jakość i kompletność informacji zamieszczanych na Profilu SPZOZ przez osoby trzecie.

§ 7

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia do na Profilu SPZOZ.
 2. SPZOZ zastrzega sobie prawo do zamknięcia Profilu SPZOZ i zaprzestania jego działalności w każdym czasie. Użytkownikowi nie przysługują względem SPZOZ żadne roszczenia w związku z zamknięciem Profilu.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy.