NIEPLANOWANE Przyjęcie do Szpitala:

W przypadku nieplanowanego wynikającego z przyczyn życiowych przyjęcia do Szpitala następuje:

  1. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie (hospitalizację).
  2. Osoba przyjęta na leczenie w trybie nagłym powinna przedstawić dowód uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w czasie pobytu w Szpitalu, a jeżeli przedstawienie w/w dowodu w tym czasie nie jest możliwe należy go przedstawić najpóźniej do 7 dni od daty wypisu (zakończenia hospitalizacji).
  3. W przypadku nie przedstawienia dowodu uprawniającego do korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia w terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub, gdy osoba nie ma opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc, kosztami leczenia (hospitalizacji) zostanie obciążona osoba której udzielono świadczenia (hospitalizacji).

PLANOWE przyjęcie do Szpitala:

W przypadku planowanego przyjęcia do Szpitala chory musi posiadać następujące dokumenty:

  1. Aktualne skierowanie (ważne 30 dni), wystawione przez lekarza POZ, lekarzy indywidualnych praktyk lekarskich i lekarzy specjalistów; (skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego z podpisem).
  2. Ważne ubezpieczenie.
  3. Dowód osobisty.
  4. Dokumentacja z poprzednich pobytów w Szpitalu, jeżeli taką pacjent posiada.
  5. Zlecenie od lekarza w przypadku przyjmowania leków.
  6. NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

W przypadku braku jednego z w/w dokumentów chory może być przyjęty do Szpitala wyłącznie odpłatnie.