Zarządzenie Nr 108/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 01.12.2021 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu zakładania i prowadzenia stron w mediach społecznościowych oraz stron internetowych należących do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Link do zarządzenia na BIP


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2021
Dyrektora SP ZOZ z dnia 01.12.2021 r.

Regulamin Strony Internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

§1

 1. Strona Internetowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim jest nieodpłatną usługą informacyjną, która w sposób usystematyzowany dostarcza wiadomości o aktualnej, planowanej oraz realizowanej działalności instytucji. Informuje ona również o ofercie, organizacji i strukturze szpitala przy wykorzystaniu technologii www.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków dostępu i korzystania ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 3. Korzystanie ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

§2

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300
 2. SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300
 3. Strona internetowa – witryna służąca do świadczenia usług elektronicznych działająca pod adresem: https://www.spzozmm.pl
 4. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej SPZOZ w celu uzyskania informacji na niej zamieszczonych

§3

 1. Wszystkie treści publikowane na łamach niniejszej strony internetowej stanowią wyłączną własność Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 2. Właścicielem praw autorskich do treści i materiałów zawartych na stronie internetowej jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim i jedynie za jego zgodą mogą być one wykorzystywane.
 3. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania w części lub w całości treści przedstawionych w serwisie bez pisemnej zgody właściciela serwisu, z treści zamieszczonych na stronie internetowej można korzystać tylko na tzw. własny użytek.
 4. Poprzez korzystanie treści lub baz danych udostępnionych na stronie internetowej Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 5. Logo szpitala w Mińsku Mazowieckim, znaki i inne spersonalizowane emblematy pojawiające się na witrynie, stanowią znaki towarowe właściciela.

§4

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim dostępnej pod adresem https://www.spzozmm.pl
 2. Ze Strony internetowej Użytkownik może korzystać wyłącznie na własny użytek w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 3. Administrator zapewnia dostęp do treści strony internetowej.
 4. Celem strony internetowej SPZOZ jest publikowanie informacji na temat działalności placówki.
 5. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej jest bezpłatne.
 6. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia poniższych minimalnych wymagań technicznych:
  1. użytkownik powinien we własnym zakresie posiadać dostęp do stanowiska komputerowego bądź urządzenia mobilnego;
  2. urządzenie, z którego korzysta użytkownik, musi posiadać dostęp do internetu. Strona SPZOZ obsługiwana jest przez wszystkie przeglądarki internetowej;
  3. podczas korzystania ze Strony internetowej zaleca się posiadanie aktualnego  oprogramowania antywirusowego. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód;
  4. korzystanie ze strony internetowej nie wymaga rejestracji, chyba że co innego wynika z zasad dotyczących konkretnej usługi;

§5

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści znajdujących się na stronie internetowej SPZOZ w zakresie własnego użytku osobistego (niekomercyjnego).
 2. Użytkownik strony internetowej SPZOZ odpowiada za swoje wybory i decyzje dokonane na bazie informacji otrzymanych na stronie szpitala.
 3. Użytkownik korzysta z treści zamieszczonych na witrynie w sposób nienaruszający prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Wszystkie materiały zamieszczane na stronie są własnością Administratora.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niegromadzenia treści poprzez boty.
 5. Użytkownikowi zabrania się wklejania cytatów i wypowiedzi wyrwanych z kontekstu w celu przedstawienia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia dotyczącego wizerunku szpitala bądź zatrudnionych w nim pracowników.
 6. Użytkownikowi zabrania się nieautoryzowanego rozpowszechniania, kopiowania oraz modyfikowania całości bądź fragmentów materiałów zamieszczonych na witrynie internetowej SPZOZ.
 7. Użytkownikowi zabrania się wysyłania spamu.
 8. Użytkownikowi zabrania się wszelkich mechanizmów i aktywności, które zakłócałyby działanie strony SPZOZ MM, w tym rozsyłania wirusów.
 9. Użytkownikowi zabrania się uzyskać, bądź podejmować próbę uzyskania nieuprawnionego dostępu do sieci SPZOZ.
 10. SPZOZ zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych na stronie internetowej treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych na stronie internetowej, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści na stronie internetowej.

§6

SPZOZ nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, niestosowaniem się Użytkowników do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Problemy w funkcjonowaniu strony internetowej, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których SPZOZ przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej
 3. Przerw w możliwości korzystania ze strony internetowej spowodowanej przyczynami technicznymi, w szczególności pracami konserwatorskimi, przeglądami, wymianą sprzętu.

§7

 1. Każdemu Użytkownikowi strony internetowej przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: spzozmm@spzozmm.pl
 3. SPZOZ rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji. SPZOZ zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur i ustaleń w tym uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

§ 8

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub za brak możliwości korzystania z witryny, wynikający z przyczyn znajdujących się po stronie Użytkownika bądź połączenia internetowego.
 5. SPZOZ zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia lub ograniczenia do strony internetowej SPZOZ, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkowników, w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych, napraw technicznych lub przywrócenia poprawności funkcjonowania usług; informacja o wyłączeniu lub ograniczeniu dostępu zostanie przekazana w komunikacie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej.
 7. SPZOZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, ulepszeń i modyfikacji w treści Regulaminu w dowolnej chwili, w szczególności z przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania strony internetowej, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian w powszechnie stosowanych technologiach informatycznych. Zmiany w treści Regulaminu obowiązują od chwili publikacji na stronie internetowej SPZOZ.
 8. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotnym intencjom SPZOZ.
 9. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ma prawo w każdym czasie zamknąć stronę internetową i zakończyć jej działanie. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem SPZOZ w Mińsku Mazowieckim w związku z zamknięciem strony internetowej.