Zakup inwestycyjny sprzętu medycznego,
w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa funduszu: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego – Aparat USG ogólnodiagnostyczny (z możliwością dedykowania do badań klatki piersiowej), Tomograf komputerowy z systemem do analizy oceny badań wyposażony w dwie stacje opisowe, Cyfrowy aparat mobilny do zdjęć przyłóżkowych do radiologii cyfrowej. 

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:  3 780 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  3 780 000,00 zł

Zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego – Bronchoskop z myjnią

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:  80 000,00zł

Całkowita wartość zadania: 80 000,00zł

Zadania obejmują doposażenie placówki w sprzęt  medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami w ramach Umów na przyznanie środków zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Zakupione urządzenia medyczne będą służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem SARS-Cov-2 pacjentów, a po ustąpieniu stanu zagrożenia epidemią będą wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentów pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.


Zadania inwestycyjne realizowane w ramach  przyznanych w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa funduszu: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie pn.: „Modernizacja budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla gazów medycznych w oddziałach szpitalnych, w których przebywają pacjenci zakażeni COVID-19 – w związku z Covid 19”

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  440 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  440 000,00 zł

 Zadanie pn.: „Rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez modernizacje sal „intensywnego nadzoru” – w związku z Covid 19”

 Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  500 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  500 000,00 zł

Zadanie pn.: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport chorych – w związku z Covid 19”

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  200 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  200 000,00 zł

Zadania obejmują dostosowanie pomieszczeń placówki do walki z epidemią i jej skutkami w ramach Umów na przyznanie środków zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SPZOZ jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania  się choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym. 

Modernizacja pomieszczeń jest koniecznym wymogiem dla utrzymania ciągłości działalności podstawowej i/lub możliwości wykonania zadań nałożonych na podmiot przez uprawnione organy administracji publicznej, w związku ze skutkami wywołanymi epidemią wirusem SARS-CoV2 .

Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.