Zakup inwestycyjny sprzętu medycznego,
w ramach finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa funduszu: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego – Aparat USG ogólnodiagnostyczny (z możliwością dedykowania do badań klatki piersiowej), Tomograf komputerowy z systemem do analizy oceny badań wyposażony w dwie stacje opisowe, Cyfrowy aparat mobilny do zdjęć przyłóżkowych do radiologii cyfrowej.

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:  3 778 900,04 zł

Całkowita wartość zadania:  3 778 900,04 zł

Zadanie pn.: Zakup sprzętu medycznego – Bronchoskop z myjnią

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:  79 966,79 zł

Całkowita wartość zadania: 79 966,79 zł

Zadania obejmują doposażenie placówki w sprzęt  medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami w ramach Umów na przyznanie środków zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Zakupione urządzenia medyczne będą służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem SARS-Cov-2 pacjentów, a po ustąpieniu stanu zagrożenia epidemią będą wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentów pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.


Zadania inwestycyjne realizowane w ramach  przyznanych w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa funduszu: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie pn.: „Modernizacja budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla gazów medycznych w oddziałach szpitalnych, w których przebywają pacjenci zakażeni COVID-19 – w związku z Covid 19”

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  435 940,92 zł

Całkowita wartość zadania:  435 940,92 zł

 Zadanie pn.: „Rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez modernizacje sal „intensywnego nadzoru” – w związku z Covid 19”

 Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:  499 816,50 zł

Całkowita wartość zadania:  499 816,50 zł

Zadanie pn.: „Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport chorych – w związku z Covid 19”

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 188 320,26 zł

Całkowita wartość zadania:  188 320,26 zł

Zadania obejmują dostosowanie pomieszczeń placówki do walki z epidemią i jej skutkami w ramach Umów na przyznanie środków zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SPZOZ jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do profilaktyki i zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania  się choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym. 

Modernizacja pomieszczeń jest koniecznym wymogiem dla utrzymania ciągłości działalności podstawowej i/lub możliwości wykonania zadań nałożonych na podmiot przez uprawnione organy administracji publicznej, w związku ze skutkami wywołanymi epidemią wirusem SARS-CoV2.

Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla mieszkańców województwa. W związku z czym u podstaw decyzji o udzieleniu zamówienia leży również jego niezbędność dla ochrony zdrowia publicznego.


Aktualizacja 08.12.2022 r.

Zakończenie inwestycji realizowanych w ramach projektu finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu Powiat Mińskiego pod nazwą „Modernizacji Szpitala Powiatowego – V etap” było okazją do zaprezentowania efektów projektów i ich wpływu na leczenie pacjentów w Szpitalu Powiatowym.

Z efektami inwestycji przez Dyrektora SPZOZ Mariusza Martyniaka zostali zapoznani I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński i Wicestarosta Witold Kikolski. Szczegółowo efekty zaprezentowali gościom: z-ca dyr. ds. lecznictwa dr n.med Piotr Gryglas, prof. Janusz Olędzki, lek. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło, lek. Małgorzata Wińska oraz kierownik Działu Logistyki Robert Suracki.

W ramach realizacji projektu pozyskano specjalistyczny sprzęt medyczny:

  • Tomograf komputerowy z systemem do analizy oceny badań wyposażony w dwie stacje opisowe o wartości zadania 3 423 982,40 zł w tym: 2 900 000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 515 127,10 zł ze środków z dotacji celowej Powiatu Mińskiego.
  • Aparat USG ogólnodiagnostyczny (z możliwością dedykowania do badań klatki piersiowej) o wartości: 279 000,00 zł.
  • Cyfrowy aparat mobilny do zdjęć przyłóżkowych do radiologii cyfrowej o wartości: 599 900,04 zł.
  • Bronchoskop o wartości: 79 966,79 zł.

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 ogółem: 3 858 866,83 zł

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w ramach Modernizacji Szpitala Powiatowego – V etap zostały zrealizowane inwestycje:

  • Modernizacja budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji łączącej zbiornik z tlenownią oraz rozszerzeniem instalacji dla gazów medycznych w oddziałach szpitalnych, co zabezpieczy szpital w bezpieczny dostęp do tlenu pacjentom.
  • Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez rozszerzenie otworów i wymianę stolarki wewnętrznej ułatwiająca transport chorych.
  • Rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych poprzez modernizacje sal „intensywnego nadzoru” – zwiększenie liczby łóżek do 6 oraz przygotowanie specjalistycznych pracowni w tym kwota ze środków z funduszu opiewa na wartość około 500 000,00 zł, a ze środków z dotacji Powiatu Mińskiego na wartość 150 000,00 zł.

Finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ogółem: 1 124 261,18 zł

Dodatkowo SPZOZ w Mińsku Mazowieckim decyzją Wojewody Mazowieckiego w ramach umowy użyczenia otrzymał w 2022 roku sprzęt medyczny m.in. łóżka szpitalne, stojaki do kroplówek, wózki do przewozu pacjenta, aparaty do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej, kardiomonitory, reduktory tlenu medycznego o wartości około 225 000,00 zł.