Logo SPZOZ

MISJA SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

„ZAPEWNIAMY WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKĘ MEDYCZNĄ W BEZPIECZNYCH I PRZYJAZNYCH WARUNKACH, STOSUJĄC NAJLEPSZE PRAKTYKI I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.”

Proces opracowywania Strategii Rozwoju przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim skupia się na realizacji głównych celów placówki, takich jak przetrwanie, rozwój, konkurowanie i wzmocnienie pozycji na rynku. Działania podejmowane w ramach Strategii Rozwoju mają na celu osiągnięcie strategicznych celów placówki na dłuższą metę.

Wszelkie procesy i działania odbywają się zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi publicznych placówek leczniczych podlegających organowi powiatowemu.

Strategia Rozwoju SPZOZ Mińsk Mazowiecki ma za zadanie zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu, przy jednoczesnym dbaniu o efektywność ekonomiczno-finansową placówki.

W oparciu o analizę trendów demograficzno-epidemiologicznych, dokumenty programowe i przepisy prawne określono cele główne, priorytety i działania kluczowe, które zostają zrealizowane w ramach Strategii 2024-2028.

Ustawy dotyczące działalności leczniczej i świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, koszyk świadczeń gwarantowanych oraz plan transformacji dla województwa mazowieckiego stanowią ramy funkcjonowania placówki.

Należy podkreślić, że niestabilność otoczenia, brak stabilizacji prawnego oraz niepewność finansowa mają bezpośredni wpływ na skuteczność planowanych działań.

Strategia Rozwoju ma służyć jako narzędzie rozwoju SPZOZ i punkt wyjścia do uzyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji planów rozwoju.

Działania przedstawione w Strategii można podzielić na trzy obszary: modernizacyjny, rozwoju i reorganizacji, które mają na celu zwiększenie dostępności do świadczeń, rozwój placówki oraz poprawę efektywności finansowej.

Misją SPZOZ w Mińsku Mazowieckim jest udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie bezpiecznych warunków leczenia i pracy oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii medycznych.

Analiza SWOT została przeprowadzona w celu identyfikacji silnych i słabych stron placówki oraz szans i zagrożeń zewnętrznych, aby wspierać wybór strategii działania.

Cel strategiczny SPZOZ Mińsk Mazowiecki to zrównoważenie kosztów z przychodami poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów, wprowadzenie nowych usług i procedur oraz nowych technologii medycznych.

Priorytetami dla Strategii są zrównoważenie kosztów z przychodami oraz utrzymanie i wzmocnienie pozycji na rynku medycznym. Konsekwencja w realizacji planów rozwoju placówki ma kluczowe znaczenie w trudnych warunkach otoczenia.

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim dąży do zapewnienia szybkiej diagnostyki i leczenia, a także do efektywnego wykorzystania zasobów i poszukiwania inwestorów zewnętrznych. Pracownicy placówki muszą być świadomi potrzeby zmian, współpracować w ich tworzeniu oraz być gotowi na dłuższe oczekiwanie na efekty działań.

Celem wszystkich działań jest zagwarantowanie mieszkańcom powiatu dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim