Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne (po uprzednim uzgodnieniu terminu);
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub zapisu na nośniku informatycznym (dotyczy badań obrazowych, tj. TK i RTG) (na podstawie wniosku);
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów (na podstawie wniosku);

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

W celu wydania dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek do Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej, oprócz formy pisemnej, może być złożony w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.

(link do wzoru wniosku o udostępnianie dokumentacji medycznej)

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składać można:

 1. osobiście od poniedziałku do piątku w dni robocze:
  • w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej (Mińsk Mazowiecki, ul. Szpitalna 37, wejście A2, I piętro) odnośnie dokumentacji z leczenia ambulatoryjnego oraz dokumentacji z leczenia szpitalnego;
  • w Rejestracji Przychodni Lekarskiej (Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 9, I piętro) odnośnie dokumentacji z leczenia ambulatoryjnego w Przychodni Lekarskiej;
  • w Rejestracji Filii nr 1 Przychodni Lekarskiej „Miła” (Wołomin, ul. Miła 14A) odnośnie dokumentacji z leczenia ambulatoryjnego w Filii Nr 1 Przychodni Lekarskiej „Miła”;
 2. za pomocą poczty (także poczty elektronicznej) na adres SPZOZ w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub adres e-mail: sekretariat@spzozmm.pl

Dokumentacja medyczna wydawana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku:

 1. w Dziale Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych (wejście główne do Szpitala);
 2. w Rejestracji Przychodni Lekarskiej (Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 9, I piętro);
 3. w Rejestracji Filii nr 1 Przychodni Lekarskiej „Miła” (Wołomin, ul. Miła 14A);

Zasady odpłatności za udostępnioną dokumentację medyczną:

Udostępnianie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie SPZOZ nie pobiera opłaty od pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby upoważnionej przez pacjenta.

SPZOZ pobiera opłatę za drugie i kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej w żądanym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (podstawa prawna: art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 849 z późn. zm.)).

Wpłaty dokonać można gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze dokumentacji.

Cennik usług medycznych (załącznik nr 1.3, strona 18)

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
  Szpitalna 37
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  tel: +48 25 506 51 00

  Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 07:30 – 15:05 (wejście A2, I piętro)

 2. Dział Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych
  Szpitalna 37
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Udostępnianie dokumentacji od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 07:30 – 15:05 (wejście A2, I piętro)
  tel: +48 887 036 404

 3. Przychodnia Lekarska
  Kościuszki 9
  05-300 Mińsk Mazowiecki
  tel: +48 25 506 53 99

  Rejestracja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 19:00 (I piętro)

 4. Filia nr 1- Przychodnia Lekarska „Miła”
  Miła 14A
  05-200 Wołomin
  tel: +48 22 599 65 65

  Rejestracja czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 18:00