Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Szpitalnej 37, z którym można kontaktować się listownie lub poprzez adres e-mail: spzozmm@spzozmm.pl
  2. Inspektorem ochrony danych jest: Agata Krajewska, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: iod@spzozmm.pl, 25 506 51 81 lub listownie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach obiektów szpitalnych oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach szpitala.
  4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.) o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  5. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Osoba wchodząca na tereny szpitalne jest uprzedzona o prowadzonym monitoringu za pomocą tablic informacyjnych znajdujących się przy wejściach.
  7. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), a także prawo usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.