Zgodnie z decyzją Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim informujemy, że do dnia zniesienia stanu epidemii w Polsce na praktyki realizowane w szpitalu oraz przychodni lekarskiej przyjmowane będę w pierwszej kolejności osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

Program praktyk kierowany jest do studentów objętych ramowym programem kształcenia zawodowego. Daje szanse na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia umiejętności praktycznych w połączeniu ze zdobytą wiedzą w trakcie studiów.

Podczas praktyk student poznaje specyfikę pracy komórki organizacyjnej oraz podstawy funkcjonowania SPZOZ. Opiekunowie praktyk wskazują kierunki działań i przekazują najistotniejsze informacje dotyczące przyszłego zawodu.

Praktyka studencka realizowana jest na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, a SPZOZ Mińsk Mazowiecki, który reprezentowany jest przez Dyrektora. Praktyki odbywają się nieodpłatnie i można je realizować w okresie wakacyjnym lub w ciągu roku akademickiego. Podczas odbywania praktyk studenta obowiązuje Regulamin SPZOZ, w którym wskazane są między innymi normy czasu pracy.

Zgoda na odbycie praktyk

Do odbycia praktyk student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zgody Dyrektora, dostarczeniu kompletu dokumentów i odbyciu szkolenia BHP przeprowadzonego w SPZOZ Mińsk Mazowiecki.

Nadzór dydaktyczno-merytoryczny nad realizacją praktyk sprawuje Bezpośredni Przełożony komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona.

Formalności wstępne i obsługę organizacyjno-biurową zapewnia Dział Kadr i Płac, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 25 506 51 31.

Obowiązki studenta i wymagane dokumenty

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, student składa do Działu Kadr i Płac komplet dokumentów:

  • Podanie do Dyrektora z prośbą o możliwość odbycia praktyki (Załącznik nr 1 do pobrania),
  • Umowa/Porozumienie dotyczące organizacji praktyk studentów wydane przez Uczelnię,
  • Harmonogram praktyk,
  • Skierowanie na praktyki,
  • Ubezpieczenie NNW i OC,
  • Ksero książeczki zdrowia z aktualnymi badaniami,
  • Oświadczenie (Załącznik nr 2 do pobrania).