PORADNIE POZ

1. Ogólne zasady rejestracji.

       §   Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

       §   Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Rejestracji.

2. Wymagane dokumenty:

       §   dowód tożsamości,

       §   stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

3. Ustalanie terminu wizyty.

       §   Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

       §   Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

          §   Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

          §   Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

          §   inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,

          §   uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,

          §   weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

4. Ważne informacje.

       §   Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.

       §   W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

       §   Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

       §   W przypadku wystąpienia  schorzenia przewlekłego świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych

 PORADNIE SPECJALISTYCZNE

1. Ogólne zasady rejestracji.

       §   Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

       §   Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Rejestracji

2. Wymagane dokumenty:

       §   dowód tożsamości,

       §   skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,

       §   stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

3. Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

       §   ginekologa i położnika,

       §   psychiatry,

       §   wenerologa.

4. Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

       §   inwalidzi wojenni,

       §   osoby represjonowane,

       §   kombatanci,

       §   niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

       §   chorzy na gruźlicę,

       §   zakażeni wirusem HIV,

       §   w zakresie badań dawców narządów,

       §   uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,

       §   uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

5. Ustalanie terminu wizyty. Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

       §   W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.

       §   W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

       §   Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

          §   Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

          §   Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

          §   inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci

          §   uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,

          §   weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

6. Ważne informacje.

       §   Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

       §   W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

       §   Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.