Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak tekstu alternatywnego (alt) dla grafiki (które są sukcesywnie uzupełniane),
  • pokaz slajdów na stronie głównej,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową jest Michał Wincenciuk, informatyk@spzozmm.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 506 51 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Ul. Szpitalna 37
05-300, Mińsk Mazowiecki

Główny numer szpitala: 25 506 51 00

Faks: 25 759 16 66, 25 506 51 09

E-mail: spzozmm@spzozmm.pl

Strona internetowa: https://www.spzozmm.pl/

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • TAB – przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość podkreślania linków,
  • możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną.

Dostępność architektoniczna

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez SPZOZ Mińsk Mazowiecki ul. Szpitalna 37.

Budynek Główny Szpitala część nowa z łącznikiem oznaczony „C”
Drzwi wyjścia głównego automatyczne z kontrolą dostępu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Wejście do budynku bezkolizyjne, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Główny Szpitala część stara z kaplicą oznaczony „A”
Wejście przez drzwi główne schody+ pochylnia. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsca parkingowe. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek SOR oznaczony „B”
Wejście do budynku bezkolizyjne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Oddziału Wewnętrznego oznaczony „E”
Wejście główne do budynku bezkolizyjne z kontrolą dostępu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windami. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Pawilon oznaczony „D”
Wejście główne do budynku bezkolizyjne z kontrolą dostępu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Przychodni Lekarskiej Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 9
Wejście główne do budynku schody + pochylnia. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek Przychodni Lekarskiej w Wołominie ul. Miła 14A
Wejście do budynku z parteru. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami. Wejście do budynku bezkolizyjne, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.