Klauzura informacyjna

  1. Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25 506 51 00
  2. Inspektorem ochrony danych jest: Piotr Ładno tel. 25 506 51 80, e-mail: piotr.ladno@spzozmm.pl
  3. Dane osobowe są przetwarzane ze względu na cele zdrowotne, w tym związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej.
  4. Przetwarzanie danych osobowych wynika z wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.
  5. Dane mogą być przekazywane innym placówkom medycznym i instytucjom w celu realizacji świadczeń zdrowotnych.
  6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą poddane profilowaniu.