INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25 506 51 00 reprezentowany przez Dyrektora,
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Agata Krajewska tel. 25 506 51 81, e-mail: iod@spzozmm.pl,
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane ze względu na cele zdrowotne, w tym związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem usługami opieki zdrowotnej,
 4. Przetwarzanie danych osobowych wynika z wykonywania zadań realizowanych
  w interesie publicznym,
 5. Dane mogą być przekazywane innym placówkom medycznym i instytucjom w celu realizacji świadczeń zdrowotnych,
 6. Dane będą przechowywane przez okres zgodny z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. przepisów ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba że inne przepisy stanowią inaczej,
 10. Dane wprowadzone do systemu informatycznego będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą poddane profilowaniu.