Certyfikaty:

Polityki:


System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 to zapewnienie odpowiedniego poziom odporności organizacji na zakłócenia i zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji, które mają lub mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na ciągłość działania organizacji oraz na realizację przyjętych przez nią celów biznesowych. Jednym z najważniejszych zasobów SPZOZ w Mińsku Mazowiecki jest informacja w szczególności, że normy prawne nakładają na nasz podmiot szereg obowiązków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych – w tym danych medycznych W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich grup informacji w zakresie: poufności, integralności i dostępności na odpowiednim poziomie, wdrożono system bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2017.Potwierdzeniem wdrożenia, utrzymania i prawidłowego funkcjonowania sytemu jest uzyskanie w tym roku certyfikatu jakości ISO/IEC 27001:2017

Certyfikat ISO 270001


System zarządzania jakością ISO 9001 jest strategiczną decyzją organizacji, która wspomaga poprawę ogólnych efektów działania oraz stanowi solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. System zarządzania jakością jest skutecznym i efektywnym narzędziem nadzoru nad wymaganiami jakościowymi stawianymi zakładowi. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim dzięki wzmożonej pracy całego personelu uzyskał certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Certyfikat ISO jest identyfikatorem jakości – jakość to zbiór procesów, norm i funkcji mających na celu ciągłe doskonalenie jakości, aby zapewnić spełnienie lub przekroczenie oczekiwań i wymagań pacjentów.Procedury systemu ISO nakładają na zakład obowiązek ciągłego doskonalenia i rozwijania systemu, a tym samym ciągłego podnoszenia poziomu świadczonych usług.

certyfikaty - ISO 9001 265263 2018 AQ POL RvA rev1 pl 20210626 20210628065528 2 2_1

Szanowni Państwo,
Informujemy, że trwający od kilku miesięcy proces wdrażania norm ISO 27001 oraz ISO 22301 został dzisiaj zakończony sukcesem. Certyfikacja została przeprowadzona przez niezależną jednostkę TÜV NORD Polska co gwarantuje, że działamy zgodnie z normami jakościowymi określonymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.

Zakład nasz uzyskał certyfikaty w następujących zakresach:

ISO 27001 – bezpieczeństwo informacji dla procesów informacyjnych i medycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dystrybucji produktów medycznych.

Polityka bezpieczeństwa informacji


Norma ISO 22301 – ciągłość biznesowa dla procesów informacyjnych i medycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i dystrybucji produktów medycznych.

Polityka ciągłości działania


Norma ISO 9001 – Zarządzania Jakością w zakresie świadczenia usług medycznych, profilaktyki, diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego, pielęgnacji, rehabilitacji i promocji zdrowia. Podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna.Polityka jakości