Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wstrzymujemy realizację projektu.

W Związku z powyższym wstrzymujemy od dnia dzisiejszego do odwołania wszystkie formy pomocy w projekcie, w tym:
– zajęcia edukacyjne,
– porady dietetyka (dotyczy projektu walki z otyłością)
– zajęcia basenowe,
– zajęcia ruchowe w szkołach,
– badania lekarskie

O terminie wznowienia zostaną Państwo poinformowani mailowo.


Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00 – 15:00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: pck@spzozmm.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA PCK – rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, Biuro Projektu z dopiskiem „PCK – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono choroby kręgosłupa,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: https://www.spzozmm.pl
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00 – 15:00.
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem)

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i składania aplikacji.

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Świadoma zgoda na udział dziecka w programie


Informujemy, że ostatnie zajęcia przed przerwą świąteczną na salach gimnastycznych w ramach Projektu „ Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób układu krążenia wśród dzieci z klas I-VI z ternu powiatu mińskiego”  odbędą się 20 grudnia 2019.  Wznowienie zajęć od 7 stycznia 2020 r.

Zajęcia na basenie będą się odbywały zgodnie z załączonym harmonogramem.

Załącznik: harmonogram basen


Do pobrania:

TRASA PRZEJAZDU AUTOBUSU NA BASEN – GRUPA 1

TRASA PRZEJAZDU AUTOBUSU NA BASEN – GRUPA 2


Informujemy, że zajęcia na basenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Mińsku Mazowieckim ul. Wyszyńskiego 56  

w ramach Projektu

Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego

rozpoczynają się od 19 października 2019

Rozkład jazdy autobusów będzie podany na stronie www.spzozmm.pl od 18 października 2019 r.


Mińsk Mazowiecki, dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

TERMINARZ REKRUTACJI

w ramach projektu nr RPMA.09.02.02-14-b256/18-00 „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

1. Przyjmowanie dokumentacji

6 – 7 września 2019 r. w godzinach 08:00 – 15:00

oraz

papierowo w dniach i godzinach badań kwalifikacyjnych (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty)

UWAGA!

 – ilość miejsc: 70

– decyduje kolejność zgłoszeń (tj. złożenia dokumentacji)

– rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione dokumenty,

– dokumenty złożone (w tym przesłane drogą elektroniczną) poza wyznaczonymi godzinami przyjmowania zgłoszeń nie będą rozpatrywane,

 

2. Badania kwalifikacyjne

9 – 20 września 2019 od poniedziałku do piątku od 16:00 do 20:00 oraz w sobotę od 10:00 do 18:00 (zgodnie z grafikiem umówionych kandydatów)


Plakat Choroby Kręgosłupa


Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania chorobom kręgosłupa

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Terminarz rekrutacji zostanie udostępniony do końca sierpnia 2019 r.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00 – 15:00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: pck@spzozmm.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA PCK – rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, Biuro Projektu z dopiskiem „PCK – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono choroby kręgosłupa,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: https://www.spzozmm.pl
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00 – 15:00.
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem)

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 501 030 611, e-mail: pck@spzozmm.pl

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Świadoma zgoda na udział dziecka w programie


 

 

 PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Tytuł projektu:

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa
wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 03.07.2019 r.
Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2019 r. –  30.06.2020 r.

Cel i zakres rzeczowy projektu:

Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 7-12 lat ze schorzeniami kręgosłupa poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie / fizjoterapeutyczne, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, gimnastyka korekcyjna). Wsparcie projektowe kierowane jest do 70 dzieci (40 dziewczynek, 30 chłopców) z chorobami kręgosłupa w tym co najmniej do 3 dzieci z niepełnosprawnościami z poszczególnych gmin powiatu mińskiego.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci borykających się ze schorzeniami kręgosłupa. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców na temat zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa, co z kolei przyczyni się do zapobiegania pogłębianiu się tego typu problemów zdrowotnych u dzieci w przyszłości.

Wartość całkowita projektu:427 893,75 zł,    w tym:
Dofinansowanie ze środków UE (EFS):342 315,00 zł
Wkład Budżetu Państwa:53 718,75 zł
Wkład własny w projekcie:31 860,00 zł

 

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl