1. pozostaje możliwość odwiedzin osób znajdujących się w stanie ciężkim wskazującym na zagrożenie życia. Decyzję o odwiedzinach podejmuje Ordynator lub lekarz upoważniony przez Ordynatora oddziału. Telefony kontaktowe do oddziałów zostały udostępnione wcześniej.
2. w Oddziale dziecięcym dopuszcza się przebywanie przy pacjencie jednego zdrowego rodzica lub opiekuna.
3. pozostaje możliwość odbycia porodu rodzinnego zgodnie z przyjętą procedurą