Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że zostaje wznowiony projekt unijny pn.

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

Jeśli  Państwa dziecko ma stwierdzoną otyłość, a chciałoby skorzystać z bezpłatnych

 • zajęć na basenie
 • ćwiczeń z fizjoterapeutami
 • porad dietetyków i psychologów.

Mamy 22 wolne miejsca.

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Projektu w godzinach 08:00 – 15:00

lub drogą elektroniczną na adres  kierownik.projektu@spzozmm.pl 


Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wstrzymujemy realizację projektu.

W Związku z powyższym wstrzymujemy od dnia dzisiejszego do odwołania wszystkie formy pomocy w projekcie, w tym:
– zajęcia edukacyjne,
– porady dietetyka (dotyczy projektu walki z otyłością)
– zajęcia basenowe,
– zajęcia ruchowe w szkołach,
– badania lekarskie

O terminie wznowienia zostaną Państwo poinformowani mailowo.


TRASY AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH DZIECI NA BASEN W RAMACH PROJEKTU

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

TRASA AUTOBUSU NR 1 Siennica

TRASA AUTOBUSÓW NR 2 Stanisławów

Zajęcia na basenie w Mińsku Mazowieckim rozpoczynamy 2 lutego 2020 r. (niedziela)

(Załącznik harmonogram zajęć na okres 6 mc)

Ważne!

Zajęcia na basenie w ramach Projektu odbywają się również w ferie zimowe (9 lutego oraz 16 lutego)Otyłość - nabór uzupełniający


Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowiecki informuje, że prowadzi otwarty nabór na przyjmowanie zgłoszeń Dzieci do Projektu unijnego  

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”.

Jest szansa, żeby Państwa Dziecko skorzystało z

bezpłatnych

zajęć na basenie, ćwiczeń z fizjoterapeutami, porad dietetyków, psychologów.

 

W miłej i przyjaznej atmosferze będziemy kształtować zdrowe nawyki żywieniowe. Prowadzić aktywne zajęcia ruchowe oraz wsparcie emocjonalno-coachingowe dla utrzymania długotrwałych efektów w zakresie utrzymania prawidłowej wagi ciała.

Warto skorzystać z bogatego programu Projektu.

 

Liczymy na obecność Państwa Dziecka w Projekcie i zachęcamy do skorzystania z cyklu warsztatów edukacyjno-żywieniowych (teoria + praktyczne przygotowanie posiłków).

 

 Do zobaczenia na rekrutacji.


Projekt dla Ciebie! Komunikat


TERMINARZ REKRUTACJI PRZEDŁUŻENIE

w ramach projektu nr RPMA.09.02.02-14-b234/18 00 pn.  „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

 

 Informujemy, że wydłużamy  przyjmowanie dokumentacji  rekrutacyjnej do momentu zamknięcia listy kandydatów

 

Przypominamy , że rekrutacja trwa od 4 września 2019 r.

dokumenty są przyjmowane w godzinach 08:00 – 15:00


Mińsk Mazowiecki, dnia 26 sierpnia 2019 r.

TERMINARZ REKRUTACJI

w ramach projektu nr RPMA.09.02.02-14-b234/18 00 pn.  „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

 1. Przyjmowanie dokumentacji

4 – 5 września 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00

oraz

papierowo w dniach i godzinach badań kwalifikacyjnych (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty)

UWAGA!

 – ilość miejsc: 50

– decyduje kolejność zgłoszeń (tj. złożenia dokumentacji)

– rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione dokumenty,

– dokumenty złożone (w tym przesłane drogą elektroniczną) poza wyznaczonymi godzinami przyjmowania zgłoszeń nie będą rozpatrywane,

 

2. Badania kwalifikacyjne

9 – 20 września 2019 od poniedziałku do piątku od 16:00 do 20:00 oraz w sobotę od 10:00 do 18:00 (zgodnie z grafikiem umówionych kandydatów)


Plakat Otyłość


Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie poprawy stanu zdrowia w zakresie otyłości

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością.
Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

Terminarz rekrutacji zostanie udostępniony do końca sierpnia 2019 r.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

 1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu – SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00 – 15:00.
 2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: pot@spzozmm.pl z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA POT – rekrutacja”.
 3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, Biuro Projektu z dopiskiem „POT – rekrutacja”.
 4. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem).

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
 2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
 3. Posiadana dokumentacja medyczna – jeśli stwierdzono otyłość,
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

 1. ze strony internetowej: https://www.spzozmm.pl
 2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, Biuro Projektu, parter (przy wejściu głównym), od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 08:00 – 15:00.
 3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu (zgodnie z grafikiem)

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 501 030 611, e-mail: pot@spzozmm.pl

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Świadoma zgoda na udział dziecka w programie


 

 PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Tytuł projektu:

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości
wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 03.07.2019 r.
Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2019 r. –  30.06.2020 r.

Cel i zakres rzeczowy projektu:

Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 7-12 lat z otyłością, poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi (warsztaty żywieniowe i edukacyjne) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, ćwiczenia ruchowe na sali). Wsparcie projektowe kierowane jest do 50 dzieci (36 dziewczynek, 14 chłopców ) z otyłością w tym co najmniej 3 osoby z niepełnosprawnością z gmin powiatu mińskiego: Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek i Stanisławów.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci ze zdiagnozowaną  otyłością. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania i przeciwdziałania otyłości. W rezultacie spowoduje to zmniejszenie odsetka dzieci cierpiących z powodu otyłości i związanego z nią wykluczenia społecznego. 

Wartość całkowita projektu:277 406,25 zł,    w tym:
Dofinansowanie ze środków UE (EFS):221 925,00
Wkład Budżetu Państwa: 32 381,25 zł
Wkład własny w projekcie:23 100,00 zł

 

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl


Aktualizacja 01.02.2023