INFORMACJA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim prowadzi projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Projekt dotyczy zakupu nowego sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt:

  1. kardiomonitory,
  2. defibrylator,
  3. respirator,
  4. pompy infuzyjne,
  5. USG,
  6. pulsoksymetry,
  7. analizator parametrów krytycznych.

Zakup jest spowodowany koniecznością zapewnienia wsparcia technicznego do świadczeń ratunkowy i polepszenia działań ratownictwa medycznego w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Obecny sprzęt jest mocno wyeksploatowany, w pełni zamortyzowany, a ze względu na częste awarie nie nadaje się do dalszego wykorzystania, gdyż może stanowić zagrożenie zdrowiu pacjenta. Zakupiony sprzęt będzie używany w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do świadczeń wykonywanych w ramach SOR.

Projekt jest realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynosi 400.000zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie UE, a 20% jest finansowane ze środków własnych.


Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0286/18 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację projektu Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim,  § 4 ust. 17: „W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie no potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
1. specjalny adres e-mail lub
2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać  za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju (Link: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)

 

Skip to content