Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w 2001 r.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Sekretariacie lub w Punkcie Odbioru Dokumentacji Medycznej w terminie do dnia 30 czerwca 2024r. roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05).

Punkt Odbioru Dokumentacji Medycznej znajduje się w siedzibie Szpitala przy ul. Szpitalnej 37 (od strony ul. 1 PLM, wejście główne, parter, pokój 34 Sekretariat medyczny) w Mińsku Mazowieckim.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia). Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

/-/ Mariusz Martyniak