PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Tytuł projektu:

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości
wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 03.07.2019 r.
Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2019 r. –  30.06.2020 r.

Cel i zakres rzeczowy projektu:

Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 7-12 lat z otyłością, poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi (warsztaty żywieniowe i edukacyjne) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, ćwiczenia ruchowe na sali). Wsparcie projektowe kierowane jest do 50 dzieci (36 dziewczynek, 14 chłopców ) z otyłością w tym co najmniej 3 osoby z niepełnosprawnością z gmin powiatu mińskiego: Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek i Stanisławów.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci ze zdiagnozowaną  otyłością. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania i przeciwdziałania otyłości. W rezultacie spowoduje to zmniejszenie odsetka dzieci cierpiących z powodu otyłości i związanego z nią wykluczenia społecznego. 

Wartość całkowita projektu: 277 406,25 zł,    w tym:
Dofinansowanie ze środków UE (EFS): 221 925,00
Wkład Budżetu Państwa: 32 381,25 zł
Wkład własny w projekcie: 23 100,00 zł

 

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content