You are currently viewing Dział  Diagnostyki  Laboratoryjnej

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w swoich strukturach ma dwa punkty pobrań, jeden z nich zlokalizowany przy ul. Kościuszki 9 w Przychodni Lekarskiej i drugi przy SPZOZ ul. Szpitalna 37, oraz osiem pracowni: pracownia mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi, biochemii, immunochemii, koagulologii, hematologii i pracownia analityki ogólnej. Punkty pobrań pracują w wyznaczonych godzinach i realizują pobrania zarówno u dorosłych jak i dzieci. Pracownia mikrobiologii pracuje w godzinach 07:30 – 15:05, natomiast pozostałe pracownie działają całą dobę.

Wszystkie punkty oraz pracownie zabezpiecza 28-osobowy zespół techników i magistrów analityki medycznej pod kierownictwem magister Hanny Iwanowskiej – specjalisty laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

Punkty pobrań realizują pobrania krwi, przyjęcie materiału do badań typu: mocz, kał jak również pobierany jest wymazy z nosogardzieli np. w kierunku grypy. W celu zachowania jakości, próbki do badań są dwa razy dziennie przekazywane do Laboratorium.

Badania w Laboratorium realizowane są na podstawie wystawionych skierowań lub po opłaceniu według obowiązującego cennika tzw. badania komercyjne. W każdym punkcie pobrań krwi istnieje możliwość opłaty gotówkowej i bezgotówkowej (karta płatnicza).

Laboratorium realizuje zarówno skierowania w formie papierowej jak i elektronicznej. Skierowania w formie elektronicznej przesyłane ze szpitalnego systemu informatycznego do laboratoryjnego systemu informatycznego, pozwalają na skrócenie czasu wykonania badania i otrzymania wyniku (elektroniczna dokumentacja medyczna). Pacjent po otrzymaniu odpowiedniego kodu podczas pobrania krwi i numeru PESEL, może szybko sprawdzić wynik badania na internetowej stronie szpitala: wyniki.spzozmm.pl

Pełnione w laboratorium całodobowe dyżury zapewniają dostęp do badań laboratoryjnych i serologii grup krwi w celu ułatwienia jak najszybszych decyzji klinicznych w poszczególnych oddziałach szpitala. Dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału Anestezologii i Intensywnej Terapii badania realizowane są w trybie pilnym tzn. od momentu pobrania do wydania wyniku nie powinna upłynąć więcej niż 1 godzina, np. na wydanie wyniku testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 pracownia ma 30 minut.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości i spójności wydawanych wyników, każde wyposażenie pracowni podlega bieżącej kalibracji i konserwacji oraz okresowy przeglądom serwisowym i wzorcowaniu. Natomiast posiadanie zabezpieczenia w formie wyposażenia zastępczego gwarantuje zachowanie ciągłość pracy.

W celu weryfikacji pracy laboratorium oraz utrzymania jak najwyższej jakości świadczonych usług wszystkie pracownie prowadzą wewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości i biorą udział w programach kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Laboratorium bierze udział w badaniach biegłości prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej ,,POLMICRO”, Instytut Hematologii i Transfuzjologii ,,Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej„ oraz uczestniczy w programach Labuality, RIQAS, INSTAND.

Głównym założeniem jest nieustanne podnoszenie jakości świadczonych usług laboratoryjnych.