W Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim od wielu lat realizowane jest kształcenie lekarzy w ramach staży podyplomowych i specjalizacji oraz pielęgniarek i położnych.

Milowym krokiem w zakresie działalności dydaktycznej oraz badawczej jest zawarcie porozumienia i umowy współpracy z Uczelnią Łazarskiego, na podstawie których w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim zostaną powołane Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Położnictwa-Ginekologii oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Na kierowników Klinik zostali powołani: chorób wewnętrznych dr n. med. Piotr Gryglas, chirurgii ogólnej dr n. med. Marek Olewiński, ginekologii i położnictwa dr Paweł Poziemski, zakładu radiologii lek. specjalista radiolog Małgorzata Wińska. Opiekę w zakresie pielęgniarstwa będzie sprawowała mgr Barbara Trynkiewicz.

W podpisaniu porozumienia i umowy o udostępnianie podmiotu leczniczego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych uczestniczyli: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Witold Kikolski, Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Mariusz Martyniak, p.o. Dziekana Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie Paweł Olszewski.

Rozpoczęcie współpracy jest wyrazem uznania dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego pracującego w szpitalu.