Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim informuje o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w latach 1998 – 2000.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Sekretariacie lub w Punkcie Odbioru Dokumentacji Medycznej w terminie do dnia 15 lipca 2023r. roku (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.05).

Punkt Odbioru Dokumentacji Medycznej znajduje się w siedzibie Szpitala przy ul. Szpitalnej 37 (od strony ul. 1 PLM, wejście główne, parter, pokój 34 Sekretariat medyczny) w Mińsku Mazowieckim.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia). Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

/-/ Mariusz Martyniak