PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Tytuł projektu:

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa
wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 03.07.2019 r.
Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2019 r. –  30.06.2020 r.

Cel i zakres rzeczowy projektu:

Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 7-12 lat ze schorzeniami kręgosłupa poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie / fizjoterapeutyczne, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, gimnastyka korekcyjna). Wsparcie projektowe kierowane jest do 70 dzieci (40 dziewczynek, 30 chłopców) z chorobami kręgosłupa w tym co najmniej do 3 dzieci z niepełnosprawnościami z poszczególnych gmin powiatu mińskiego.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci borykających się ze schorzeniami kręgosłupa. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców na temat zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kręgosłupa, co z kolei przyczyni się do zapobiegania pogłębianiu się tego typu problemów zdrowotnych u dzieci w przyszłości.

Wartość całkowita projektu: 427 893,75 zł,    w tym:
Dofinansowanie ze środków UE (EFS): 342 315,00 zł
Wkład Budżetu Państwa: 53 718,75 zł
Wkład własny w projekcie: 31 860,00 zł

 

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Skip to content