You are currently viewing „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

Powiat Miński przygotowuje się do realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie, modernizacji oraz restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. W ramach projektu pn.: „Rozbudowa, modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” budynek główny Szpitala oraz Przychodnia Lekarska przy ul. Kościuszki zostaną gruntownie zmodernizowane i doposażone co przyczyni się w znacznym stopniu do podniesienia poziomu usług medycznych na terenie powiatu mińskiego.

Wspomniany projekt realizowany będzie w ramach formuły Partnerstwa Publiczno-Prawnego, zgodnie z którą podmiot prywatny pokryje koszty inwestycji. W ramach zamówienia publicznego, prowadzonego przy zachowaniu regulacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym wybrany zostanie Partner Prywatny, któremu SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim powierzy zaprojektowanie, rozbudowę, sfinansowanie i zarządzanie instytucją w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych. Wybór partnera prywatnego do realizacji  inwestycji ma rozpocznie się po wykonaniu analiz możliwości realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno- prywatnego. 

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego do obecnych przepisów i standardów jakie obowiązują podmioty prowadzące działalność leczniczą a tym samym wpłynie w znacznym stopniu na poprawę jakości usług medycznych świadczonych na terenie powiatu.

W przypadku budynku Szpitala, zakres projektu obejmować będzie zarówno modernizację istniejących jednostek szpitalnych jak i budowę nowego Pawilonu Szpitalnego. Inwestycja obejmować ma także modernizację budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki mającą na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i wymogów p.poż bhp i higieniczno-sanitarnych. Działania te pozwolą na zapewnienie optymalnego zaplecza sanitarnego, przestrzeni poczekalni pacjentów i komfortowych gabinetów lekarskich oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obecnie trwają prace polegające na analizowaniu możliwości realizacji projektu, które umożliwić mają wybór najbardziej optymalnego rozwiązania. Ten etap przedsięwzięcia realizowany jest przez Konsorcjum firm w składzie: Collect Consulting SA., Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Invest & Consulting Group Sp. z o.o., a jego zakończenie planowane jest na dzień 22 sierpnia br.

Potrzeba realizacji Przedsięwzięcia wynika z obecnego stanu infrastruktury Szpitala, która nie spełnia obowiązujących norm i jest daleka od satysfakcjonującej. Planowana modernizacja i doposażenie istniejących obiektów szpitalnych oraz budowa nowego pawilonu w ramach przedmiotowej inwestycji to wielki krok w stronę unowocześnienia infrastruktury Szpitala Powiatowego. Rezultatem realizacji projektu będzie podwyższenie standardów świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu mińskiego oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania SP ZOZ.

Projekt rozbudowy oraz modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ma trwać 3 lata a szacowany koszt tej inwestycji ma wynieść łącznie 50 mln PLN.