You are currently viewing Modernizacja poradni dzieci zdrowych w Przychodni Lekarskiej

Zgodnie z zapowiedziami, w dniu 26 września br. została zawarta umowa na wykonania zadania publicznego „Modernizacja przychodni SPZOZ przy ul. Kościuszki”. Umowę podpisali Dyrektor SPZOZ Pan Mieczysław Romejko oraz reprezentujący wykonawcę SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółkę Komandytową z siedzibą w Radomiu Pan inż. Grzegorz Lipka – Komandytariusz. W zawarciu umowy uczestniczyły Pani Kierownik Przychodni Lekarskiej  lek. Janina Buczek oraz Pielęgniarka Przełożona Stanisława Dzięcioł. Zadanie obejmuje modernizację poradni dzieci zdrowych i powinno zostać zakończone do dnia 10 grudnia br. Wartość zamówienia wynosi 214 126,09 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Powiatu Mińskiego.