W następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W OBIEKTACH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 2” w dniu 01 października 2013 roku została zawarta umowa o świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Konsorcjum firm S.I. Naprzód,  IZAN + sp. z o.o. oraz Naprzód sp.z o.o.. 

Usługa będzie świadczona przez 36 miesięcy licząc od dnia 1 listopada 2013 roku, od tego dnia również S.I. Naprzód stanie się nowym pracodawcą dla 93 pracowników SPZOZ, którzy do tego dnia wykonywali zadania objęte zamówieniem w strukturze SPZOZ. Oczekiwanym rezultatem udzielenia zamówienia jest uzyskanie lepszego efektu jakościowego oraz obniżenie kosztów funkcjonowania zakładu.