Opieka medyczna, rehabilitacja, wsparcie powrotu do zdrowia.

W dniu 22.05.2019r. Mariusz Martyniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim podpisał umowę na dofinansowanie Projektu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstaje z myślą seniorach (65+) oraz osobach potrzebujących wsparcia,  opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji.

Wartość projektu wynosi: 1 697 248,80 zł

Przedmiotem projektu jest pomoc pacjentowi w powrocie do samodzielności w domu, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie stwierdzonych deficytów pielęgnacyjnych, diety i rehabilitacji oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności i izolacji społecznej.

Dzięki realizacji projektu możliwa będzie poprawa stanu zdrowia, przywrócenie do samodzielnego życia, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i schorowanych. Grupą docelową będą mieszkańcy powiatu mińskiego, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Główne zadania w projekcie to:

  1. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych na potrzeby DDOM.
  2. Zapewnienie przez okres trwania projektu opieki minimum 150 osobom w DDOM wg standardów Ministerstwa Zdrowia.
  3. Działania edukacyjne dla rodzin/opiekunów pacjentów DDOM.