You are currently viewing Zmiany kadrowe na Oddziale Chorób Wewnętrznych
15.07.2020 DOKTOR PIOTR GRYGLAS , FOT. MARCIN KLABAN

Od 11 czerwca Oddziałem Chorób Wewnętrznych zarządza doktor nauk medycznych Piotr Gryglas. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, hipertensjologii oraz kardiologii, realizujący się dotychczas na oddziałach warszawskich szpitali, a także na stanowisku ordynatora Szpitala Powiatowego w Płońsku. Obowiązki lekarza łączy z obowiązkami wykładowcy oraz eksperta ds. medycznych i zdrowia, współpracując w tym zakresie z telewizją oraz prasą. Aktywnie działa także w mediach społecznościowych, rozpowszechniając treści prozdrowotne.

Priorytetem dla dr Piotr Gryglasa jest przede wszystkim dążenie do jeszcze lepszego funkcjonowania Oddziału Chorób Wewnętrznych. Obecnie kadra lekarska składa się z 7 specjalistów oraz 6 rezydentów. Jest to optymalny skład, aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług. Oddział dysponuje m.in. salą intensywnego nadzoru internistycznego – przygotowaną do stanów nagłych i ciężkich oraz pracownią diagnostyczną w zakresie kardiologii zachowawczej. Na oddziale wykonywane są m.in. próby wysiłkowe, badania holterowskie czy echokardiograficzne.

Największą grupą chorych trafiających na oddział są pacjenci z chorobami układu krążenia – 60%. Najczęściej są to osoby z niewydolnością serca zdekompresowaną, zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową czy nadciśnieniem tętniczym. W związku z tym, w fazie planowania jest rozwój części kardiologicznej, również w zakresie poszerzenia składu lekarskiego o specjalistów z tej dziedziny. Kolejne grupy chorych to pacjenci cierpiący na schorzenia układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego. Coraz więcej pacjentów trafia z chorobami płuc, i pożądanym byłoby utworzenie pracowni bronchoskopii
i spirometrycznej. Natomiast w części gastroenterologicznej bardzo dobrze układa się współpraca z Oddziałem Chirurgii, który wykonuje badania endoskopowe oraz nadzoruje diagnostykę chorób przewodu pokarmowego. Trzeba również zaznaczyć, że w rejonie nie ma żadnego szpitala geriatrycznego i to właśnie Oddział Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Mińsku Mazowieckim wypełnia tę lukę, dbając o zdrowie naszych seniorów, którzy stanowią duży odsetek hospitalizacji z racji wielochorobowości związanej z wiekiem.

Oddział duży nacisk kładzie na szkolenie młodej kadry i pełnienie funkcji dydaktycznej. Już udało się pozyskać 30 miejsc dla stażystów, na których szpital jest przygotowany. Co więcej, w zakresie chorób wewnętrznych placówka dysponuje 13 miejscami rezydenckimi, które będą wykorzystane.

Jeśli wszystkie założone cele związane z oddziałem będą pomyślnie realizowane, to Doktor planuje rozszerzyć działania dydaktyczne. Zająć się organizacją wydarzeń naukowych, np. wykładów prowadzonych przez osoby związane ze światem medycyny, mające na celu zapewnienie szkolenia w zakresie chorób wewnętrznych dla personelu, również z podstawowej opieki zdrowotnej. Planowane są cykliczne, stacjonarne spotkania. Jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce na to pozwoli, to rozpoczną się już od września.

Doktor Piotr Gryglas dostrzega potrzebę edukacji, dlatego razem ze swoim zespołem chciałby prowadzić działania dydaktyczne w środowisku mieszkańców. Celem takich działań będzie podnoszenie świadomości zdrowia i prozdrowotnego stylu życia. Spotkania to profilaktyka, która powinna uświadamiać, a w konsekwencji zmniejszać występowanie niektórych chorób. Doktor do tej pory spotykał się z bardzo dobry odbiorem takiej aktywności, a ponadto dzięki takim spotkaniom istnieje możliwość osobistego poznania osób udzielających pomocy w szpitalu. Doktor Gryglas wyjątkowo ceni sobie możliwość pracy na pierwszej linii ochrony zdrowia i osobisty kontakt z pacjentem.