Szanowni Państwo informuję, że Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WZ-II.967.706.2020-18 z dnia 11 marca 2022 roku ze skutkiem od dnia 12 marca 2022 roku została uchylona decyzja polecająca Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim Mazowieckim, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łóżek.

Tym samym Szpitalu Powiatowym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, świadczenia udzielane pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS–CoV-2 zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą finansowane w ramach umowy system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim