Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia
dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów
na listy oczekujących na świadczenia
udzielane na podstawie skierowań.

 

      Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących.

      Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

       Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

       Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

       Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego.

       Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

 

podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)


źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców NFZ

przekazany : 21.01.2015 r.