26 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, a firmą Synektik na realizację wyposażenia w nowy sprzęt medyczny dofinansowany w w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.

W ramach umowy, firma Synektik doposaży w sprzęt medyczny SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, który ma wpłynąć na poprawę jakości świadczonych usług medycznych tj. poprawę efektywności leczenia pacjentów, zwiększenie wykrywalności schorzeń w tym m.in. kardiologicznych, nowotworów, zmniejszenie umieralności z powodu schorzeń, zwiększenie poziomu, jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych jak również zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego oraz poprawę bazy sprzętowej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, a także podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Firma Synektik ma rozpocząć dostawę i montaż nowego sprzętu medycznego dla:

  • PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (Ucyfrowienie), która wyposażona zostanie w nowy cyfrowy aparat RTG oraz ucyfrowienie istniejącego, nowy aparat RTG zęba, stacje poglądowych, serwer + macierz do przechowywania obrazów. Pełne ucyfrowienie badań obrazowych pozwoli w znaczący sposób usprawnić prace zespołów lekarskich i przyspieszy proces leczenia, zwiększy jakość i efektywność świadczonych usług zdrowotnych o wysokim standardzie.
  • PORADNI „K” i będzie doposażać w aparaty KTG, USG do badań położniczo-ginekologicznych. Nowy sprzęt ma przede wszystkim poprawić wygodę i komfort pacjentek oraz lekarza, a także polepszyć doznania estetyczne Poradni.
  • PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ, którą wyposaży w videogastroskop, videokolonoskop, tor wizyjny z wyposażeniem, diatermię endoskopową, myjnię do endoskopów, szafę endoskopową, system dokumentacji badań. Nowy sprzęt medyczny umożliwi zwiększenie jakości badań, pozwoli na wykonywanie badań i zabiegów endoskopowych na światowym poziomie i ograniczy konieczność ich powtarzania jak również umożliwi na szerszą dostępność przyjmowania pacjentów.

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim dąży do stwarzania coraz lepszych warunków i poprawy poziomu świadczeń medycznych. Priorytetem jest zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości usług medycznych i opieki połączonej z wykonywaniem badań specjalistycznych, poprawą jakości świadczeń, czego konsekwencją ma być m.in. poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców. Procedury, które będą realizowane zakupioną aparaturą pozwolą zarówno na wczesną i szybką diagnostykę jak i wdrożenie procesów leczenia, skrócenie procesów hospitalizacji oraz zmniejszenie skali powikłań.