You are currently viewing Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych pacjentom dorosłym znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu niewydolności narządowej wywołanej ciężką chorobą lub urazem oraz zapewnia prowadzenie w sposób profesjonalny i bezpieczny znieczuleń do wszystkich operacji, zabiegów i procedur diagnostycznych wykonywanych w naszym szpitalu. Oddział ma charakter interdyscyplinarny to znaczy obejmuje leczeniem i opieką grupę najciężej chorych z oddziałów zabiegowych i oddziałów zachowawczych szpitala, którzy wymagają wspomagania i zastępowania podstawowych funkcji życiowych. Oddziałem kieruje Doktor Jacek Wroński specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, posiadający również studia podyplomowe z wentylacji mechanicznej. Pielęgniarką Oddziałową jest magister Mariola Katarzyna Rek ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz epidemiologii.

Oddział zlokalizowany jest w nowym pawilonie szpitala. W celu realizacji nałożonych zadań jest wyposażony w dużą liczbę nowoczesnych, wysokospecjalistycznych aparatów i urządzeń medycznych diagnostyczno-terapeutycznych, wspomagających i zastępujących podstawowe funkcje życiowe. Umiejętność skutecznego i bezpiecznego posługiwania się takim sprzętem oraz stosowania nowoczesnych leków w celu ratowania życia ludzkiego wymaga od personelu wysokich kompetencji zawodowych, szerokiej wiedzy merytorycznej, doświadczenia i rzetelności. Trudna praca z chorymi w najcięższym stanie, z zawsze bardzo poważnym rokowaniem, pod presją czasu, stale wymagająca podejmowania szybkich i bezbłędnych decyzji wymaga szczególnych predyspozycji i umiejętności zawodowych personelu.

Kadrę medyczną oddziału stanowi doświadczony zespół lekarzy, specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, trzydziestoosobowy zespół pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz absolwentek kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz zespół pracowników personelu pomocniczego. Każdy fachowy pracownik medyczny stale uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w certyfikowanych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. W oddziale prowadzone są staże podyplomowe i praktyki zawodowe lekarskie i pielęgniarskie.

W strukturze oddziału funkcjonują dwie podjednostki organizacyjne:

  • Oddział Intensywnej Terapii posiada 6 pełnoprofilowych stanowisk zapewniających prowadzenie intensywnej terapii we wszystkich stanach zagrożenia życia.
  • Oddział Anestezjologii wyposażony w 5 stanowisk do prowadzenia wszystkich form znieczulenia do operacji, zabiegów diagnostycznych i leczniczych, procedur położniczych oraz 3 stanowiska pooperacyjne zapewniające opiekę nad chorymi w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.

Pacjenci hospitalizowani w oddziale korzystają z konsultacji zatrudnionych w szpitalu lekarzy innych specjalności oraz licznych zakładów i pracowni diagnostycznych, rehabilitacji i apteki szpitalnej. W szczególnych przypadkach chorzy mogą być kierowani do ośrodków klinicznych celem dalszej diagnostyki i leczenia.

Celem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest utrzymanie wysokiego standardu leczenia i opieki nad pacjentami oraz utrzymanie wyszkolonego personelu.